Przetargi.pl
Wymiana grzejników i instalacji centralnego ogrzewania w budynku Domu Zdrojowego w ramach projektu pn. Zwiększenie efektywności energetycznej Uzdrowiska Horyniec w ramach programu PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii realizowanego przez NFOŚiGW - etap IV

Uzdrowisko Horyniec sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 37-620 Horyniec-Zdrój, ul. Sanatoryjna 3
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 016 6313088, 6313147 , fax. 016 6313355
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uzdrowisko Horyniec sp. z o.o.
  ul. Sanatoryjna 3 3
  37-620 Horyniec-Zdrój, woj. podkarpackie
  tel. 016 6313088, 6313147, fax. 016 6313355
  REGON: 00078103200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uzdrowisko-horyniec.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: własność samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana grzejników i instalacji centralnego ogrzewania w budynku Domu Zdrojowego w ramach projektu pn. Zwiększenie efektywności energetycznej Uzdrowiska Horyniec w ramach programu PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii realizowanego przez NFOŚiGW - etap IV
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zamówienia pn. Wymiana grzejników i instalacji centralnego ogrzewania w budynku Domu Zdrojowego w ramach projektu pn. Zwiększenie efektywności energetycznej Uzdrowiska Horyniec w ramach programu PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii realizowanego przez NFOŚiGW - etap IV Zakres robót obejmuje: - demontaż istniejących grzejników żeberkowych w segmentach A, B, C, D Domu Zdrojowego, - demontaż istniejących stalowych pionów centralnego ogrzewania z zachowaniem istniejących tulei ochronnych oraz przepustów ppoż w kotłowni (seg. B), - uzupełnienie i odmalowanie tynku/zabudowy miejscowej w miejscach demontowanych grzejników oraz pionów instalacyjnych, - montaż zaworów podpionowych na wszystkich zdemontowanych pionach, - montaż nowych miedzianych pionów centralnego ogrzewania , - wykonanie nowych podejść do grzejników wraz z montażem zaworów z głowicami termostatycznymi oraz powrotnych zaworów odcinających, - montaż nowych grzejników płytowych oraz dodatkowo ocynkowanych kolumnowych wraz z odpowietrznikami, - płukanie, napełnienie, odpowietrzenie, próba szczelności oraz regulacja hydrauliczna instalacji. Uwaga: Wykonawca musi wziąć pod uwagę fakt prowadzenia robót objętych przedmiotem zamówienia w budynkach i przy budynkach, które nie są i nie będą w trakcie realizacji zamówienia wyłączone z użytkowania. 1.2.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Dokumenty zawarte w powyżej wskazanym załączniku należy traktować, jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności lub wieloznaczności Wykonawca z powołaniem się na taką okoliczność nie może ograniczać ani zakresu zamówienia, ani zakresu należytej staranności. W przypadku, gdy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ nie podaje w sposób szczegółowy technologii wykonywania robót lub wykonania określonego elementu przedmiotu umowy, bądź też nie precyzują dostatecznie rodzaju i standardu materiałów, Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego wcześniejszego uzyskania decyzji w tym zakresie od Zamawiającego. 1.3. Wymogi dotyczące materiałów i urządzeń. 1.3.1 Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia (materiały) muszą być zgodne z właściwościami określonymi w dokumentach Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w SIWZ oraz w załącznikach składających się na Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia - wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy lub równoważne (na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy Pzp). Do urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej dla których są wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie można stosować urządzenia i materiały równoważne pod względem parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych, użytkowych i estetycznych. Przewidziane do zastosowania urządzenia i materiały powinny posiadać parametry określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ i nie powinny być gorsze lub lepsze od założeń projektowych (na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy Pzp). 1.3.2. Materiały budowalne musza być oznaczone znakiem CE oraz posiadać stosowne certyfikaty, atesty, świadectwa jakości, dopuszczenia i inne dokumenty przewidziane obowiązującymi przepisami prawa. 1.3.3. Materiały budowalne muszą posiadać świadectwa jakości dopuszczające do użytkowania przez właściwe organy. 1.3.4. Zamawiający zrównuje okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane, wbudowane materiały (elementy). Szczegółowe obowiązki Wykonawcy w okresie gwarancyjnym zawarte są w projekcie umowy (załącznik nr 10 do SIWZ). Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi: 60 miesięcy, od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 1.4. Obowiązki Wykonawcy w związku z realizacją umowy. Informacje na temat obowiązków Wykonawcy dotyczących zobowiązań, jakie związane są z wykonaniem umowy, po udzieleniu zamówienia publicznego, zawarte są w projekcie umowy (załącznik nr 10 do SIWZ) i Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ). 1.5. Wizja lokalna. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji zamówienia. Wizja lokalna tylko i wyłącznie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do kontaktu z Wykonawcami. 1.6. Zobowiązania Wykonawcy przed podpisaniem umowy. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy: a) polisę OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia wraz z dowodem opłacenia na kwotę nie mniejszą niż wartość zamówienia, b) kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, c) kopię dokumentów potwierdzających przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, Przedłożenie ww. dokumentów stanowi bezwzględny warunek zawarcia umowy, nie przedłożenie choćby jednego uznane będzie za okoliczność uniemożliwiającą zawarcie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453311007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 10000,00

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.uzdrowisko-horyniec.com.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach