Przetargi.pl
Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków bytowych w miejscowości Solina do przepustowości Qśr.d=920 m3/d

Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku ogłasza przetarg

 • Adres: 38-610 Polańczyk, ul. Wiejska 2
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 4692118
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku
  ul. Wiejska 2 2
  38-610 Polańczyk, woj. podkarpackie
  tel. 013 4692118
  REGON: 00068756300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.esolina.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków bytowych w miejscowości Solina do przepustowości Qśr.d=920 m3/d
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot i zakres inwestycji: Przedmiotem niniejszej inwestycji jest rozbudowa istniejącej mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Solinie, Gm. Solina, wykonanej w technologii żelbetowej. W ramach planowanej rozbudowy oczyszczalnia osiągnie przepustowość Qśr.d =920m3 ⁄d przy Qmax.d=1196m3 ⁄d. Inwestycja będąca przedmiotem niniejszego opracowania obejmuje budowę: - nowego zbiornika procesowego (reaktor biologiczny i komory tlenowej stabilizacji osadów) wraz z urządzeniami warunkującymi wysokoefektywną jego pracę, - wymianę niektórych urządzeń wyposażenia technologicznego, - zasilania elektroenergetycznego zbiornika, - przełożenia istniejących kabli elektrycznych oraz oświetlenia (w miejscu lokalizacji nowych obiektów), - przesunięcia ogrodzenia oczyszczalni ścieków, - przebudowy rowu odwadniającego teren oczyszczalni poza nowoprojektowane ogrodzenie. Stan projektowany: Inwestycja obejmuje rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków Qśr.d=400m3 ⁄d do przepustowości Qmax.d=920m3 ⁄d. Do realizacji przyjęto wariant polegający na rozbudowie obiektów istniejących o nowy zbiornik procesowy (reaktor biologiczny, komora tlenowej stabilizacji osadu) i urządzenia warunkujące wysokoefektywną jego pracę oraz na wymianę niektórych urządzeń wyposażenia technologicznego. Nowoprojektowane obiekty zlokalizowane zostaną w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej oczyszczalni. Zrealizowanie zakresu prac będzie wymagało wprowadzenie następujących zmian poprzez budowę: a) zbiornika procesowego składającego się z reaktora biologicznego jako III - go ciągu o przepustowości Qśr.d=420 m3 ⁄d oraz ze wspólnej dla wszystkich ciągów komory tlenowej stabilizacji osadów. Zbiornik procesowy będzie wykonany z elementów prefabrykowanych żelbetowych o wymiarach: - komora tlenowej stabilizacji osadu (pierścień wewnętrzny): średnica wewnętrzna 5,0m, wysokość czynna 4,3m, - reaktor biologiczny (pierścień zewnętrzny): średnica wewnętrzna 12,0m, wysokość czynna 4,3m. Parametry komory tlenowej stabilizacji osadu: - Średnica Dw = 5,0m, - Głębokość czynna Hcz = 4,30m, - Objętość czynna Vcz = 84,4m3, b) układu połączeń technologicznych projektowanych urządzeń z istniejącymi. - Rurociąg ścieków oczyszczonych mechanicznie do projektowanego reaktora, - Rurociągi sprężonego powietrza do projektowanego reaktora, - Rurociągi permeatu (ścieków oczyszczonych) z nowego ciągu, - Rurociągi osadu nadmiernego do projektowanej komory KTSO, - Rurociąg osadu ustabilizowanego z komory KTSO do zagęszczacza osadu, - Rurociąg PIXu, c) fundamentu pod agregat prądotwórczy, d) przyłącza elektrycznego zasilającego projektowany zbiornik procesowy, e) przesunięcia ogrodzenia oczyszczalni ścieków oraz przebudowy rowu odwadniającego teren oczyszczalni poza nowoprojektowane ogrodzenie. W związku z lokalizacją zbiornika procesowego konieczne będzie przełożenie odcinka kabla energetycznego oraz istniejącego oświetlenia. Całość robót przeprowadzona będzie na dotychczasowych działkach przeznaczonych pod oczyszczalnię. Projektowana docelowa przepustowość obiektu po rozbudowie: - przepustowość średnia dobowa Qśr.d =920m3 ⁄d, - przepustowość maksymalna dobowa Qmax.d = 1196m3 ⁄d. Zbiornik procesowy: Konstrukcja zbiornika składa się z prefabrykowanych elementów ściennych zewnętrznych Ø12,0m i wewnętrznych Ø5,0m ustawionych i zespolonych na monolitycznej płycie dennej tworzących dwie szczelne komory oraz z opartych na nich płyt stropowych. Fundament pod zbiornik procesowy. Zaprojektowano monolityczna płytę denną gr. 30cm z betonu C30/37. Zbrojenie z prętów żebrowanych A-IIIN układanych w dwóch siatkach ortogonalnych. Pod płytę wykonać podkład betonowy i izolację. Fundament pod agregat prądotwórczy: Fundament zaprojektowano jako płytę żelbetową, posadowioną na warstwie chudego betonu, pod którym należy wykonać podsypkę żwirowo-piaskową. Fundament ma kształt prostokąta o wymiarach 3,31m x 1,41m. Zbrojenie fundamentu z prętów żebrowanych Ø12mm. Dookoła fundamentu zaprojektowano opaskę chodnikową. Zasilanie energetyczne zbiornika procesowego: Zasilanie energetyczne zbiornika procesowego zaprojektowano w oparciu o wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Sanok dla podmiotu IV grupy przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4V. Chodnik wokół projektowanego zbiornika: Warstwę wierzchnią opaski chodnikowej stanowi kostka brukowa, ułożona na warstwie podsypki cementowo - pisakowej. Warstwę konstrukcyjną stanowi kruszywo mineralne łamane, ułożone na geotkaninie separacyjno-wzmacniającej. Geotkaninę należy zabezpieczyć przed przecięciem. Obramowanie opaski chodnikowej wykonać z obrzeży chodnikowych. Szerokości opaski 0,65m. Powierzchnia chodnika F= 18,5m2. Przebudowa rowu odwadniającego: W stanie istniejącym rów jest silnie zarośnięty, skarpy rowu są poobrywane. Miejscami głębokość rowu nie przekracza 30cm. Z uwagi na konieczność wykonania dodatkowego zbiornika procesowego (reaktor biologiczny III - go ciągu, komory tlenowej stabilizacji osadu) oraz mając na uwadze konieczność zapewnienie skutecznego spływu wód opadowo - roztopowych z terenów przyległych, m.in. z terenu oczyszczalni ścieków zachodzi konieczność przebudowy przedmiotowego rowu na odcinku 79,17m i przesunięciu go o około 5m poza projektowane ogrodzenie od strony zachodniej oczyszczalni. Uzbrojenie terenu - sieci sanitarne i rurociągi technologiczne: Rurociąg tłoczny ścieków surowych do zbiornika procesowego. Rurociągiem tym transportowane będą ścieki z komory zbiorczej przepompowni do projektowanego zbiornika procesowego stanowiącego niezależny ciąg technologiczny. Rurociąg tłoczny wykonać z rur PEHD SDR 17,6 DN110mm o długości L=66,0m. Rurociąg ścieków oczyszczonych: Odbiór ścieków oczyszczonych z projektowanego zbiornika procesowego następuje poprzez 4 moduły membranowe. Ścieki oczyszczone skierowane zostaną dwoma kolektorami z rur PE DN160mm, L=67,0m do wspólnego z istniejącym ciągiem punktu pomiarowego. Dodatkowo projektuje się rurociąg ścieków oczyszczonych z ist. reaktora biologicznego z rur PE DN160mm, L=45,0m. Rurociągi osadu nadmiernego: Przedmiotowymi rurociągami transportowany będzie osad ustabilizowany z ist. reaktorów biologicznych do projektowanej komory tlenowej stabilizacji osadu. Rurociągi osadu nadmiernego wykonać z PEHD DN110mm o długości L=63,0m dla reaktora w budynku oczyszczalni i L=12,0m dla zbiornika wolnostojącego. Rurociąg osadu ustabilizowanego: Przedmiotowym rurociągiem transportowany będzie osad ustabilizowany z projektowanej komory tlenowej stabilizacji do zbiornika osadu. Rurociąg spustu osadu wykonać z PEHD DN110mm, L=64,0m Rurociągi sprężonego powietrza do zbiornika procesowego: Powietrze do zbiornika procesowego doprowadzane będzie ze stacji dmuchaw zlokalizowanej w budynku oczyszczalni rurociągami ze stali szlachetnej DN129x2mm i 104x2mm., - Rurociąg doprowadzający sprężone powietrza do modułów membranowych MBR o średnicy DN129x2, długość L=66,0m, - Rurociąg doprowadzający sprężone powietrza do rusztów wyposażonych w dyfuzory rurowe drobnopęcherzykowe w komorze nitryfikacji o średnicy DN129x2, długość L=65,0m, - Rurociąg doprowadzający sprężone powietrza do rusztów wyposażonych w dyfuzory rurowe drobnopęcherzykowe w komorze tlenowej stabilizacji osadu o średnicy DN104x2, długość L=65,0m. Rurociąg doprowadzający koagulant do zbiornika procesowego: Rurociąg doprowadzające koagulant do komór oczyszczania należy wykonać z rur z PE Ø 10mm w rurze osłonowej PEHD, L=68,0m. Wyżej wymienione rurociągi należy ułożyć zgodnie z rysunkami w wspólnym wykopie na podsypce piaskowej o grubości 10-15cm. Obsypka rur musi być wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakończenia posadowienia. Musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy przykrycia przynajmniej 0,30m (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. W przypadku nastąpienia tzw. przekopu - nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop należy wypełnić ubitym piaskiem. Powierzchnia podłoża tak naturalnego jak i wzmocnionego powinna być zgodna z projektowanym spadkiem. Szczegółowe wymagania co do warunków i zasad układania, montażu rur zawierają instrukcje opracowane przez producentów rur. Próby szczelności dla kanalizacji ciśnieniowej wykonać wg PN-EN 1671 "Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej "
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera się w załącznikach nr 1 (dokumentacja projektowa) i nr 2 (specyfikacja techniczna) do SIWZ.
  Wszystkie nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, systemów, urządzeń i wyposażenia zawarte w SIWZ, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w oparciu o zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do zaprojektowanych, z zachowaniem standardów technicznych i jakościowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz kosztorysach nakładczych. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje produkty oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje własnym staraniem i kosztem, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego (art. 30 ust. 5). Obowiązek wykonawcy wykazania równoważności produktu jest obowiązkiem wynikającym z ustawy, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SIWZ, co winno zostać wykazane na etapie składania ofert zawierających produkty równoważne. Zamawiający nie wyrażą zgody, by proponowane w ofercie rozwiązania (urządzenia) równoważne były prototypami
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu: 80 000,00 (słownie złotych: osiemdziesiąt tysięcy złotych).
  Dopuszczalne formy wadium (art. 45 ust. 6):
  - Pieniądz (przelew na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego) nr rachunku: PBS O/Lesko 64 8642 1012 2003 1206 0654 0002
  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
  - gwarancjach bankowych,
  - gwarancjach ubezpieczeniowych,
  - poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: esolina.pl/231/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach