Przetargi.pl
Dostawa, instalacja i uruchomienie monitoringu wizyjnego na Nowym Cmentarzu przy ulicy Krakowskiej w Jarosławiu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 37-500 Jarosław, ul. Przemyska 15
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 016 6212560 , fax. 016 6215297
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.
  ul. Przemyska 15 15
  37-500 Jarosław, woj. podkarpackie
  tel. 016 6212560, fax. 016 6215297
  REGON: 65022843500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkim.jaroslaw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka Komunalna - 100% udziału Gminy Miejskiej Jarosław

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa, instalacja i uruchomienie monitoringu wizyjnego na Nowym Cmentarzu przy ulicy Krakowskiej w Jarosławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego na potrzeby Zakładu Administracji Cmentarzami Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) dostawę transportem Wykonawcy systemu monitoringu wizyjnego, 2) montaż/instalację systemów monitoringu wizyjnego, 3) uruchomienie, 4) przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi ( minimum 5 osób), 5) sporządzenie dokumentacji technicznej powykonawczej, 6) serwis gwarancyjny, 7) serwis pogwarancyjny. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w opisie technicznym, który stanowi załączniki nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 322340002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości: 3 000 zł. (słownie: trzy tysiące złotych ). Wadium może być wnoszone w: 1) pieniądzu 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 3) gwarancjach bankowych 4) gwarancjach ubezpieczeniowych 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej należy w oryginale dołączyć do oferty w sposób umożliwiający dokonanie odłączenia i zwrotu oryginału dokumentu bez uszkodzenia oferty. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: nr 10 9096 0004 2001 0053 9454 0001 w Banku Spółdzielczym w Jarosławiu. W tytule należy podać Wadium w przetargu - Instalacja monitoringu wizyjnego na Nowym Cmentarzu w Jarosławiu. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę jego wpływu na rachunek Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji jakości na wykonane instalacje
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pgkim.jaroslaw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach