Przetargi.pl
Dowóz uczniów z niepełnosprawnościami do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Mielcu oraz do Szkoły Podstawowej nr 11 w Mielcu i Specjalnego Ośrodka Szklono Wychowawczego w Mielcu w roku szkolnym 2016/2017

Gmina Miejska Mielec ogłasza przetarg

 • Adres: 39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 26
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 7888500 , fax. 17 7888505
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Mielec
  ul. Żeromskiego 26 26
  39-300 Mielec, woj. podkarpackie
  tel. 17 7888500, fax. 17 7888505
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mielec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów z niepełnosprawnościami do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Mielcu oraz do Szkoły Podstawowej nr 11 w Mielcu i Specjalnego Ośrodka Szklono Wychowawczego w Mielcu w roku szkolnym 2016/2017
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów z niepełnosprawnościami w roku szkolnym 2016/2017: Zadanie nr 1 - do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Mielcu przy ul. Tańskiego 3, Zadanie nr 2 - do Szkoły Podstawowej nr 11 w Mielcu oraz Specjalnego Ośrodka Szklono Wychowawczego w Mielcu. Opis przedmiotu zamówienia. Zadanie nr 1 Dowóz uczniów z niepełnosprawnościami do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Mielcu przy ul. Tańskiego 3 obejmuje 12 osób (1bus/autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych), w tym 11 uczniów niepełnosprawnych poruszających się samodzielnie oraz 1 opiekuna dowozu. Przebieg dzienny środka transportu przewiduje się na ok. 45 km. Łączny dzienny przebieg to ok. 189 dni roboczych w okresie realizacji zamówienia. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia: 1) godziny przejazdów (dojazd i powrót) od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej zostaną określone przed 1 września 2016 r. przez ZSO nr 1, 2) odbiór uczniów będzie następował z wyznaczonych miejsc (szczegółowy wykaz uczniów z niepełnosprawnościami objętych dowożeniem z domu do szkoły i z powrotem, zawierający dokładne dane adresowe zostanie przekazany Wykonawcy przez Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Mielcu po rozstrzygnięciu przetargu i po podpisaniu umowy), 3) nie dopuszcza się przekazywania dzieci w drodze powrotnej ze szkół do domu osobom nieupoważnionym, 4) Zamawiający, w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia dopuszcza możliwość (opcję) zwiększenia ilości dowożonych uczniów maksymalnie do 50 % ogólnej liczby dowożonych, tj. o 5 uczniów, bądź ich zmniejszenia o ok. 3 uczniów, 5) opcja zwiększenia ilości dotyczy dowożonych dzieci na trasie dowozu do ZSO nr 1 w Mielcu w okresie od 1 września 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. i będzie miała zastosowanie w przypadkach zgłoszenia przez rodziców/opiekunów nowych dzieci do dowozu w trakcie trwania roku szkolnego 2016 - 2017; Zamawiający zwiększając ilość dzieci objętych dowozem, przekaże stosowną informację Wykonawcy usługi, 6) w przypadku zmian liczby dowożonych uczniów Wykonawca zobowiązuje się do dowożenia uczniów, zgodnie z przedstawionym mu nowym wykazem, z co najmniej 3 -dniowym wyprzedzeniem, 7) zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej dotyczącej ustalenia tras dowozu, w szczególności sprawdzenie ilości kilometrów w celu uzyskania informacji koniecznych do przygotowania oferty. Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca, 8) Wykonawca samodzielnie ustali najkrótsze i bezpieczne trasy dowozu dzieci, a Zamawiający po przeprowadzonej analizie dokona jej akceptacji, 9) w oferowanych środkach transportu należy zapewnić miejsce siedzące dla opiekunów dowozu, 10) czas trwania dowozu,odwozu dla poszczególnego dziecka nie może przekroczyć 1 godziny 15 minut, 11) nie dopuszcza się przesadzania dzieci w trakcie dowozu do innego pojazdu, 12) opiekunów do przewożonych uczniów z niepełnosprawnościami zapewnia Gmina Miejska Mielec, 13) Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia w każdym dniu pracy notatki z licznika odnośnie przebytych kilometrów dziennego przebiegu i przedstawiania comiesięcznie pod fakturę zestawienia zbiorczego z faktycznie przebytych kilometrów. Zadanie nr 2 Dowóz uczniów z niepełnosprawnościami do Szkoły Podstawowej nr 11 w Mielcu - trasa nr I oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Mielcu - trasa nr II. Trasa nr I dotyczy przewozu uczniów do Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Mielcu przy ul. Warneńczyka 2. Liczba osób do przewozu na tej trasie to 27 osób (1autobus niskopodłogowy), w tym 25 uczniów z niepełnosprawnościami poruszających się samodzielnie oraz 2 opiekunów dowozu - nauczycieli SP nr 11 w Mielcu. Trasa nr II dotyczy przewozu uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Mielcu przy ul. Królowej Jadwigi 1. Liczba osób do przewozu na tej trasie to 42 osoby (2 autobusy niskopodłogowe), w tym 1 uczeń z niepełnosprawnościami poruszający się na wózku inwalidzkim, 37 uczniów z niepełnosprawnościami poruszający się samodzielnie, 4 opiekunów przewodu (po dwóch na 1 autobus). Łączny przebieg dzienny środków transportu na trasach I - II (3 autobusami niskopodłogowymi) przewiduje się na około 155 km. Łącznie jest to 189 dni roboczych w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia: 1) godziny przejazdów (dojazd i powrót) od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej określą przed 1 września 2016 r. odpowiednio SP nr 11 i SOSW w Mielcu, 2) odbiór uczniów będzie następował z wyznaczonych miejsc (szczegółowy wykaz uczniów z niepełnosprawnościami objętych dowożeniem z domu do szkoły i z powrotem, zawierający dokładne dane adresowe zostanie przekazany Wykonawcy przez Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Mielcu po rozstrzygnięciu przetargu i po podpisaniu umowy), 3) nie dopuszcza się przekazywania dzieci w drodze powrotnej ze szkół do domu osobom nieupoważnionym, 4) Zamawiający, w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia dopuszcza możliwość (opcję) zwiększenia ilości dowożonych uczniów maksymalnie do 20 % ogólnej liczby dowożonych, tj. o 13 uczniów, bądź ich zmniejszenia o ok. 10 uczniów, 5) opcja zwiększenia ilości dotyczy dowożonych dzieci na trasie dowozu do SP nr 11 i SOSW w Mielcu w okresie od 1 września 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. i będzie miała zastosowanie w przypadkach zgłoszenia przez rodziców/opiekunów nowych dzieci do dowozu w trakcie trwania roku szkolnego 2016 - 2017. Zamawiający zwiększając ilość dzieci objętych dowozem, przekaże stosowną informację Wykonawcy usługi, 6) w przypadku zmian liczby dowożonych uczniów Wykonawca zobowiązuje się do dowożenia uczniów, zgodnie z przedstawionym mu nowym wykazem, z co najmniej 3 -dniowym wyprzedzeniem, 7) zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej dotyczącej ustalenia tras dowozu, w szczególności sprawdzenie ilości kilometrów w celu uzyskania informacji koniecznych do przygotowania oferty; koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca, 8) Wykonawca samodzielnie ustali najkrótsze i bezpieczne trasy dowozu dzieci, a Zamawiający po przeprowadzonej analizie dokona jej akceptacji, 9) w oferowanych środkach transportu należy zapewnić miejsce siedzące dla opiekunów dowozu, 10) czas trwania dowozu, odwozu dla poszczególnego dziecka nie może przekroczyć 1 godziny 15 minut, 11) nie dopuszcza się przesadzania dzieci w trakcie dowozu do innego pojazdu, 12) opiekunów do przewożonych uczniów z niepełnosprawnościami zapewnia Gmina Miejska Mielec, 13) Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia w każdym dniu pracy notatki z licznika odnośnie przebytych kilometrów dziennego przebiegu i przedstawiania comiesięcznie pod fakturę zestawienia zbiorczego z faktycznie przebytych kilometrów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mielec.pl;
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach