Przetargi.pl
Przewóz dzieci i uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Ustrzyki Dolne w roku szkolnym 2016/2017.

Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg

 • Adres: 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Mikołaja Kopernika 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 460-80-00 , fax. 013 460-80-16
 • Data zamieszczenia: 2016-07-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ustrzyki Dolne
  ul. Mikołaja Kopernika 1 1
  38-700 Ustrzyki Dolne, woj. podkarpackie
  tel. 013 460-80-00, fax. 013 460-80-16
  REGON: 37044007000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przewóz dzieci i uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Ustrzyki Dolne w roku szkolnym 2016/2017.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przewóz dzieci w ilości ok. 650 osób (+/- 15%)do szkół podstawowych gimnazjów na terenie Gminy Ustrzyki Dolne w roku szkolnym 2015/2016 na podstawie imiennych biletów miesięcznych . Usługa obejmuje dowóz dzieci i młodzieży w ilości i z miejsca ich zamieszkania z ustalonych przez Zamawiającego w każdej miejscowości przystanków i na trasach - wg Załącznika 2 do przystanku . W ramach przewozu realizowane będą również przewozy uczniów na zajęcia poza obiektami szkolnymi oraz wyjazdy na konkursy, basen, olimpiady przedmiotowe, konkursy sportowe, itp. bez dodatkowych opłat, w ilości maksymalnej 10.000 km w ciągu trwania umowy. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i kierunku wyjazdu w ramach limitu kilometrów najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień wyjazdu do godziny 1500.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: czas podstawienia autobusu
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ustrzyki-dolne.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach