Przetargi.pl
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych na terenie gminy Radomyśl Wielki i do Mielca w roku szkolnym 2016/2017

Gmina Radomyśl Wielki ogłasza przetarg

 • Adres: 39-310 Radomyśl Wielki, Rynek 32
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 14 6819121 , fax. 14 6819123
 • Data zamieszczenia: 2016-07-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Radomyśl Wielki
  Rynek 32 32
  39-310 Radomyśl Wielki, woj. podkarpackie
  tel. 14 6819121, fax. 14 6819123
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radomyslwielki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych na terenie gminy Radomyśl Wielki i do Mielca w roku szkolnym 2016/2017
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych na terenie gminy Radomyśl Wielki i do Mielca w roku szkolnym 2016/2017. Zamówienie obejmuje: 1. Dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunem bezpośrednio z miejsca zamieszkania do szkoły i odwóz po zajęciach do ich miejsca zamieszkania. Pod pojęciem dowóz uczniów rozumie się dowóz do Niepublicznej Szkoły Podstawowej (NSP) i Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego (NGS) w Dulczy Małej w okresie od 01.09.2016 do 30.06.2017r. w dni nauki szkolnej oraz w dni pracy Ośrodka Rewalidacyjno- Wychowawczego (ORW) w Pniu w okresie 01.09.2016 do 31.07.2017. Dowóz uczniów do szkół i placówek w Mielcu odbywać się będzie w okresie od 01.09.2016 r. do 30.06.2017 r. 2. Przewidywana ilość kilometrów do przejechania do szkół i placówek położonych na terenie gminy Radomyśl Wielki to maksymalnie 65.000 km (przez okres obowiązywania umowy). Przewidywana ilość kilometrów do przejechania do szkół i placówek położonych na terenie Mielca to maksymalnie 22.000 km (przez okres obowiązywania umowy). Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia liczby kilometrów. 3.Przewidywana liczba dowożonych dzieci: - do NSP i NGS- Dulcza Mała- 21 uczniów, - do ORW Pień- 8 uczniów, - do szkół i placówek w Mielcu - 4 uczniów. Podana liczba uczniów może ulec zmianie w czasie trwania roku szkolnego (zestawienie liczby uczniów wg miejscowości stanowi Rozdział III SIWZ). Opiekę nad dowożonymi uczniami zapewnia Zamawiający. 4. Szczegółową trasę przejazdu Wykonawca uzgodni z dyrektorem NSP i NGS w Dulczy Małej i ORW w Pniu, przed rozpoczęciem realizacji zadania. - Imienny wykaz przewożonych osób i ich adresy będą udostępnione przy podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą, - Godziny przyjazdów i odjazdów należy uzgodnić z dyrekcją szkół. 5. Dowóz do NSP i NGS w Dulczy Małej i do ORW w Pniu winien odbywać się dwoma dużymi busami (po min. 18 miejsc siedzących), zaś dowóz do szkoły w Mielcu odbywać się będzie jednym małym busem (min. 9 miejsc siedzących) przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych. Wszystkie miejsca mają być wyposażone w pasy bezpieczeństwa, w każdym busie winny być szyny podjazdowe dla wózków inwalidzkich. 6. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia: a) w pełni sprawnych technicznie pojazdów. Stan techniczny busów świadczących usługę musi zostać potwierdzony odpowiednimi dokumentami przeglądów technicznych. Każdy z busów musi posiadać ważne ubezpieczenie OC. Dokumenty te powinny być okazane na każde żądanie Zamawiającego. Usługa świadczona będzie tymi busami, które zostaną wykazane w złożonej ofercie; b) odpowiednich warunków bezpieczeństwa, higieny i wygody przejazdów; c) przestrzegania ustalonego rozkładu czasowego i tras przejazdów; d) każdemu z uczniów miejsca siedzącego w busie; e) w przypadku awarii busa - podstawienie pojazdu zapasowego, będącego w dyspozycji Wykonawcy. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany: a) liczby dowożonych uczniów wynikający z naturalnego ruchu w trakcie roku szkolnego (zmiana szkoły przez ucznia, itp.), b) czasu dowozu i odwozu w zależności od rozkładu zajęć lekcyjnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 1 500,00 PLN.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.radomyslwielki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach