Przetargi.pl
Wykonanie robót geologiczno-wiertniczych związanych z wykonaniem studni wierconych dla wodociągowego ujęcia wody w miejscowości Krzemienica

Gmina Czarna ogłasza przetarg

 • Adres: 37-125 Czarna, Czarna 260
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 2262324, 017 2262606 , fax. 017 2262324 w. 232
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czarna
  Czarna 260
  37-125 Czarna, woj. podkarpackie
  tel. 017 2262324, 017 2262606, fax. 017 2262324 w. 232
  REGON: 69058177800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaczarna.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót geologiczno-wiertniczych związanych z wykonaniem studni wierconych dla wodociągowego ujęcia wody w miejscowości Krzemienica
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót obejmuje: 1) wiercenie 4 szt. studni (S-3, S-4, S-5, S-6) wraz z zabudowaniem filtra - lokalizacja, głębokość oraz konstrukcja filtrów zgodnie z projektem geologiczno - technicznym (w sytuacji nie osiągnięcia zakładanej wydajności) 2) pompowanie próbne, oczyszczające, sprawnościowe, pomiarowe, stabilizacja 3) pobranie prób wody do badań fizyko - chemicznych i bakteriologicznych na początku i pod koniec pompowania pomiarowego (2 próby ze studni) oraz wykonanie badań 4) dezynfekcja studni 5) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zatwierdzonej w PODGiK w 3 egzemplarzach 6) wykonanie zabezpieczenia odwierconych studni 7) dokonania napraw wszelkich zniszczeń powstałych w trakcie realizacji zamówienia na własny koszt, swoim staraniem i w ramach niniejszego zamówienia, ewentualnych odszkodowań dla właścicieli nieruchomości; 8) odtworzenia uszkodzonych lub zniszczonych punktów geodezyjnych na własny koszt; 9) po zakończeniu robót, doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu; 10) zamówienie powinno być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi, z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, odpowiadających wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w ustawie Prawo Budowlane tj. posiadających certyfikat; 11) zapewnienia przejezdności dróg i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy, oraz robót poza placem budowy, a w szczególności: zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych zapewniając bezpieczne dojścia i dojazdy do istniejących posesji; 12) przygotowanie zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do robót geologicznych Jeżeli dokumentacja projektowa wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia po-chodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod poję-ciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecy-zowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. Wykonawcy przysługuje prawo użycia materiałów i urządzeń o co najmniej równoważnych parametrach technicznych pod warunkiem osiągnięcia założonych standardów technicznych. Wykonawca proponujący materiały i urządzenia zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie możliwości ich zastosowania w realizacji przedmiotu zamówienia pod każdym względem (w tym np. właściwości, wymiarów, ciężaru, sposobu transportu i montażu). W takiej sytuacji Zamawiający wymaga od Wykonawcy wskazania w ofercie, które materiały i urządzenia zamienne zamierza zastosować przy realizacji zadania oraz dołączenia do oferty stosownych dokumentów w celu wykazania, że oferowane przez niego materiały lub urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z projektem geologiczno - technicznym, normami technicznymi, przepisami Prawa Budowlanego, Prawa Geologicznego oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia. UWAGA: Przed złożeniem oferty zaleca się dokonać wizji lokalnej w terenie projektowanych robót geologicznych. Po dokonaniu wizji lokalnej i stwierdzeniu zaistnienia ewentualnych niezgodności z projektem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, oczywistych pomyłek lub po-minięcia niektórych robót, Wykonawca ma obowiązek zgłosić do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie w trybie art. 38 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Całość robót należy wycenić zgodnie z projektem geologiczno - technicznym
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452551103
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminaczarna.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach