Przetargi.pl
Remont ul. Kościelnej

Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-064 Rzeszów, ul. Targowa 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 748 37 00 , fax. 17 852 62 23
 • Data zamieszczenia: 2016-07-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
  ul. Targowa 1 1
  35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 748 37 00, fax. 17 852 62 23
  REGON: 69048055700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.erzeszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont ul. Kościelnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu ul. Kościelnej w Rzeszowie Zakres prac obejmuje: 1. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubości średnio 4 cm z transportem urobku do 15 km na wskazane miejsce przez Zamawiającego - 1 294,00 m2 2. Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na ławie betonowej - z transportem gruzu do 15 km na miejsce wskazane przez Zamawiającego lub na wysypisko - 150,00 mb 3. Rozebranie obrzeży betonowych, ułożonych na ławie betonowej z transportem gruzu do 15 km na miejsce wskazane przez Zamawiającego lub na wysypisko - 36,00 mb 4. Przełożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 i/lub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. do 5 cm - progi zwalniające oraz zaniżenia i nierówności w nawierzchni chodnika i parkingów - 600,00 m2 5. Przełożenie obrzeży betonowych wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10 (B-10) - 120,00 mb 6. Ułożenie krawężników betonowych o wym. 15x30 wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10 (B-10) - 150,00 mb 7. Ułożenie obrzeży betonowych o wym. 25x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10 (B-10) - 36,00 mb 8. Wykonanie chodników z kostki brukowej bet. o grub. 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypełnione piaskiem - kostka nowa - 190,00 m2 9. Wykonanie cieku przykrawężnikowego z kostki brukowej bet. gr. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm, spoiny wypełnione zaprawą - 10,00 m2 10. Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego i/lub chudego betonu gr. do 15 cm z transportem gruzu do 15 km na miejsce wskazane przez Zamawiającego lub na wysypisko - 35,00 m2 11. Warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu do 7 cm - 140,00 m2 12. Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych wraz z naprawą urządzeń (elementów) z betonu, zawory wodne, gazowe, beton do 0,1 m3 w jednym miejscu - 8,00 szt. 13. Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych wraz z naprawą urządzeń (elementów) z betonu, studzienki teletechniczne, beton do 0,3 m3 w jednym miejscu - 5,00 szt. 14. Regulacja pionowa istniejących studni rewizyjnych lub krat ściekowych na pierścieniu dystansowym - 9,00 szt. 15. Pionowa regulacja krat ściekowych wraz z wymianą wpustu żeliwnego na nowy klasy D400 - 10,00 szt. 16. Pionowa regulacja włazów do studni rewizyjnych wraz z ich wymianą na nowe klasy D400 (zgodnie z załączonym wzorem pokrywy) - 23,00 szt. 17. Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej wraz ze skropieniem emulsją asfaltową - 2 588,00 m2 18. Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, standard II - 161,75 t 19. Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm (KR 2) - 2 588,00 m2 20. Plantowanie (obrobienie na czysto) zieleńców wykonywanych ręcznie, z dowozem ziemi urodzajnej gr 10 cm oraz obsianiem mieszaniną traw - 250,00 m2 21. Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową odblaskową, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe, malowane mechanicznie - 86,00 m2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332221
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres rękojmi za wady
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.erzeszow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach