Przetargi.pl
Przebudowa drogi Niepla-Lubla na działce nr ew. 170/2, 172, 995 w km 0+063-0+950 w miejscowości Niepla

Gmina Jasło ogłasza przetarg

 • Adres: 38-200 Jasło, ul. Słowackiego 4
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 4436669 , fax. 013 4436635
 • Data zamieszczenia: 2016-07-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jasło
  ul. Słowackiego 4 4
  38-200 Jasło, woj. podkarpackie
  tel. 013 4436669, fax. 013 4436635
  REGON: 00054139700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi Niepla-Lubla na działce nr ew. 170/2, 172, 995 w km 0+063-0+950 w miejscowości Niepla
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi Niepla-Lubla na działce nr ew. 170/2, 172, 995 w km 0+063-0+950 w miejscowości Niepla. W ramach realizacji w/w zadania planowane są do wykonania następujące roboty: - mechaniczne ścinanie poboczy - oczyszczenie rowu z namułu - profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - podbudowa z kruszyw łamanych - wykonanie nawierzchni bitumicznej - utwardzenie poboczy Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót Nr 2 będący załącznikiem do SIWZ. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://download.jaslo.bip.krosoft.pl/przebudowa_drogi_Niepla
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach