Przetargi.pl
Przebudowa dróg gminnych w Gminie Skołyszyn - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych

Gmina Skołyszyn ogłasza przetarg

 • Adres: 38-242 Skołyszyn, Skołyszyn 12
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 13 4491062 do 64, 13 4491751
 • Data zamieszczenia: 2016-07-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Skołyszyn
  Skołyszyn 12 12
  38-242 Skołyszyn, woj. podkarpackie
  tel. 13 4491062 do 64, 13 4491751
  REGON: 37044038200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.skolyszyn.pl; www.skolyszyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg gminnych w Gminie Skołyszyn - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje łącznie przebudowę szesnastu dróg gminnych na nw. odcinkach: 1) Przebudowa drogi gminnej Brzeziny w Bączalu Dolnym: odcinek o długości 388 m o nawierzchni żwirowej, na którym przewidziano wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych o łącznej grubości 6 cm wraz z wykonaniem podbudowy i robotami towarzyszącymi. 2) Przebudowa drogi gminnej Koło remizy OSP w Bączalu Górnym: odcinek o długości 405 m o nawierzchni bitumicznej, na którym przewidziano wykonanie nowej dwuwarstwowej nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych o łącznej grubości 6 cm wraz z wyrównaniem nawierzchni i robotami towarzyszącymi. 3) Przebudowa drogi gminnej Dzioł w Kunowej: odcinek o długości 135 m o nawierzchni żwirowej, na którym przewidziano wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych o łącznej grubości 6 cm wraz z wykonaniem podbudowy i robotami towarzyszącymi. 4) Przebudowa drogi gminnej Na skałę w Kunowej: odcinek o długości 230 m o nawierzchni żwirowej, na którym przewidziano wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych o łącznej grubości 6 cm wraz z wykonaniem podbudowy i robotami towarzyszącymi. 5) Przebudowa drogi gminnej Koło cmentarza w Jabłonicy: odcinek o długości 302 m o nawierzchni żwirowej, na którym przewidziano wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych o łącznej grubości 6 cm wraz z wykonaniem podbudowy i robotami towarzyszącymi. 6) Przebudowa drogi gminnej Liwocz w Lipnicy Górnej: odcinek o długości 190 m o nawierzchni żwirowej, na którym przewidziano wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych o łącznej grubości 6 cm wraz z wykonaniem podbudowy i robotami towarzyszącymi. 7) Przebudowa drogi gminnej Bochenek-Zbylut w Lisowie: odcinek o długości 263 m o nawierzchni żwirowej, na którym przewidziano wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych o łącznej grubości 6 cm wraz z wykonaniem podbudowy i robotami towarzyszącymi. 8) Przebudowa drogi gminnej W kierunku Gomółki w Lisowie: odcinek o długości 172 m o nawierzchni żwirowej, na którym przewidziano wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych o łącznej grubości 6 cm wraz z wykonaniem podbudowy i robotami towarzyszącymi. 9) Przebudowa drogi W kierunku Stachaczyńskiego w Siedliskach Sławęcińskich: odcinek o długości 80 m o nawierzchni bitumicznej, na którym przewidziano wykonanie nowej dwuwarstwowej nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych o łącznej grubości 6 cm wraz z wyrównaniem nawierzchni i robotami towarzyszącymi. 10) Odbudowa drogi gminnej W kierunku cmentarza oraz wzdłuż drogi Życkie w Sławęcinie: odcinek o długości 95 m o nawierzchni bitumicznej, na którym przewidziano wykonanie nowej dwuwarstwowej nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych o łącznej grubości 6 i 7 cm wraz z wyrównaniem nawierzchni i robotami towarzyszącymi. 11) Przebudowa drogi gminnej Koło przepompowni w Skołyszynie: odcinek o długości 140 m o nawierzchni bitumicznej, na którym przewidziano wykonanie nowej dwuwarstwowej nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych o łącznej grubości 6 cm wraz z wyrównaniem nawierzchni i robotami towarzyszącymi. 12) Przebudowa drogi Koło Furmanek M. w Skołyszynie: odcinek o długości 141 m o nawierzchni żwirowej, na którym przewidziano wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych o łącznej grubości 6 cm wraz z wykonaniem podbudowy i robotami towarzyszącymi. 13) Przebudowa nawierzchni parkingu koło Domu Ludowego oraz poszerzenie placu koło OSP w Święcanach: przebudowa obejmuje wykonanie nowej dwuwarstwowej nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych o łącznej grubości 6 i 7 cm i powierzchni 1335,69 m2 - wokół obiektów Domu Ludowego i Remizy OSP w Święcanach, wraz z wykonaniem nowych krawężników, podbudowy i wyrównania nawierzchni. 14) Przebudowa drogi gminnej Kaczeniec w Święcanach: odcinek o długości 84,5 m o nawierzchni żwirowej, na którym przewidziano wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych o łącznej grubości 6 cm wraz z wykonaniem podbudowy i robotami towarzyszącymi. 15) Przebudowa drogi gminnej W kierunku Dziedzic w Sławęcinie: odcinek o długości 80 m o nawierzchni żwirowej, na którym przewidziano wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych o łącznej grubości 6 cm wraz z wykonaniem podbudowy i robotami towarzyszącymi. 16) Przebudowa drogi gminnej Przechody w kierunku Dąbrowskiego w Święcanach: odcinek o długości 208 m o nawierzchni żwirowej, na którym przewidziano wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych o łącznej grubości 6 cm wraz z wykonaniem podbudowy i robotami towarzyszącymi. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowo - kosztorysowej (w skład której wchodzi: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, wymagania techniczne nawierzchni bitumicznej WT-2 2010, wykazy cen, przedmiary robót) oraz projekcie umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 40 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 (dziesięć tysięcy) PLN. 2. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn.zm.). 4. Wadium wniesione w formach innych niż pieniądz (gwarancje, poręczenia) muszą mieć charakter bezwarunkowy i nieodwołalny (tzw. gwarancja na pierwsze żądanie, bez obowiązku przedkładania dodatkowych dokumentów) oraz muszą zostać przedłożone w formie oryginału. Gwarancja zapłaty wadium musi być ważna co najmniej przez cały okres związania ofertą, tj. 30 dni. W przypadku przedłożenia kopii dokumentu, lub dokument nie będzie spełniał wymagań formalnych - oferta nie będzie zabezpieczona wadium i Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP. W dokumencie złożonej gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej muszą być zawarte wszystkie możliwości zatrzymania wadium przez Zamawiającego określone w art. 46 ustawy PZP, tj: 1) Jeżeli Wykonawca odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie. 2) Jeżeli Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3) Jeżeli zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 4) Jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pełnomocnictw, chyba że w udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu musi zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, w BS Biecz Oddział w Skołyszynie Nr 92 8627 1037 2003 5000 0459 0004. Wadium wniesione w pieniądzu w inny sposób (wpłata w kasie, wpłata w banku) nie będzie uznane za wadium wniesione w sposób prawidłowy. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt 10. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pełnomocnictw, chyba że w udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.skolyszyn.pl/modules.php?mop=modload&name=bip&file=wysw&grupa=61
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach