Przetargi.pl
Zakup i dostawy środków piorąco - dezynfekcyjnych do prania bielizny szpitalnej oraz dzierżawa systemu dozowania środków piorąco - dezynfekcyjnych

Szpital Wojewódzki nr 2 ogłasza przetarg

 • Adres: 35-301 Rzeszów, ul. Lwowska 60
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 8664000 , fax. 017 8664702
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Wojewódzki nr 2
  ul. Lwowska 60 60
  35-301 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 017 8664000, fax. 017 8664702
  REGON: 69069752900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital2.rzeszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawy środków piorąco - dezynfekcyjnych do prania bielizny szpitalnej oraz dzierżawa systemu dozowania środków piorąco - dezynfekcyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup i dostawy środków piorąco - dezynfekcyjnych do prania bielizny szpitalnej oraz dzierżawa systemu dozowania środków piorąco - dezynfekcyjnych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 398310006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: zamawiający nie wymaga wpłaty wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1)Wykonawca musi spełniać wymogi art. 22 ust.1 prawa zamówień publicznych i nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 prawa zamówień publicznych. 2)Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie przedłożonych w ofercie dokumentów i oświadczeń na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)Oświadczenie o zapoznaniu się z SIWZ oraz przyjęciu jej bez zastrzeżeń. 2)Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 3)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4)Oświadczenie, że zaoferowany przedmiot zamówienia posiada aktualne dopuszczenie do obrotu i używania: - zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93 poz. 896 z późn. zm.) - dotyczy bielizny operacyjnej (poz. 1.), - zgodnie z ustawą z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (Dz. U. Nr 175, poz. 1433 z późn. zm.) - dotyczy bielizny ogólnoszpitalnej (poz. 2 i 3), 5)Opis zaoferowanej technologii prania. Technologie prania należy opracować na podstawie wykorzystania środków piorąco dezynfekcyjnych w postaci proszku - dotyczy bielizny operacyjnej i ogólnoszpitalnej ( poz. 1 i 2 Formularza cenowego) oraz w dowolnej technologii - dotyczy asortymentu: poduszki, koce, materace (poz. 3 - poduszki z pierza, koce: akryl + bawełna). 6)Pełnomocnictwo do podpisania oferty składania ewentualnych wyjaśnień , jeżeli osobą podpisująca nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej. Zamawiający wymaga przedłożenia oryginału pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza. Pełnomocnictwo winno wskazywać datę jego wystawienia oraz okres, na który zostało udzielone. Brak tego okresu zamawiający odczyta jako pełnomocnictwo wystawione na czas nieokreślony.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital2.rzeszow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach