Przetargi.pl
Odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej w zakresie ułożenia nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Jaśle: ul. Piotra Skargi w km. 0+060 do 0+710

Miasto Jasło ogłasza przetarg

 • Adres: 38-200 Jasło, ul. Rynek 12
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 4486311 , fax. 013 4486360
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Jasło
  ul. Rynek 12 12
  38-200 Jasło, woj. podkarpackie
  tel. 013 4486311, fax. 013 4486360
  REGON: 37044030100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jaslo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej w zakresie ułożenia nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Jaśle: ul. Piotra Skargi w km. 0+060 do 0+710
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Obudowa infrastruktury drogowo - mostowej w zakresie ułożenia nawierzchni asfaltowej o łącznej powierzchni 4030 m2 na na drodze gminnej w Jaśle: ul. Piotra Skargi w km. 0+060 do 0+710
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452330009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: a/ spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych b/ wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 zadania polegające na budowie, remoncie lub przebudowie nawierzchni ulic o wartości nie mniejszej niż brutto 200.000,00 zł oraz załączą dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje) c/ są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie obejmującym co najmniej przedmiot zamówienia d/ spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Sposób oceny spełniania w/w warunków: Oferta winna być przygotowana zgodnie z pkt. 10 i posiadać komplet dokumentów i oświadczeń zgodnie z pkt. 6 SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą < spełnia - nie spełnia >. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że wyżej wymienione warunki wykonawca spełnił.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz dokumentów i oświadczeń dostarczanych przez wykonawcę. 1) Oświadczenie, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, zgodnie z wymaganiami ustawowymi. 2) Oświadczenie, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. . 3) Oświadczenie, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5) Oświadczenie o akceptacji szczegółowych warunków zamówienia określonych w SIWZ. 6) Oświadczenie, że wykonawca uważa się za związanego ofertą przez okres 30 dni od daty składania ofert i że zobowiązuje się do zawarcia umowy w terminach określonych w art. 94 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na warunkach określonych w projekcie umowy (zał. Nr 4 do SIWZ). Uwaga: Oświadczenia od 1 do 6 wg zał. Nr 2 do SIWZ. 7) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. 8) Kopie uprawnień i kopie zaświadczenia przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa kierownika robót budowlanych. 9) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania (wykaz wg zał. Nr 3 do SIWZ) oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje). Należy uwzględnić warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 5 ppkt. b/ SIWZ. 10) Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Należy uwzględnić warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 5 ppkt. c/ SIWZ. 11) Szczegółowy kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o dostarczony przez Zamawiającego przedmiar robót, stanowiący załączniki Nr 4 do SIWZ 12) Wykonawcy występujący wspólnie: Każdy z wykonawców występujących wspólnie jest zobowiązany dołączyć do oferty wszystkie wymagane dokumenty celem potwierdzenia warunków uprawniających każdego z nich oddzielnie do ubiegania się o zamówienie publiczne. Należy również dołączyć dokument ustanawiający pełnomocnictwo do reprezentowania i ewentualnie do zawarcia umowy. Wszelka korespondencja między zamawiającym a wykonawcami występującymi wspólnie będzie kierowana do ustanowionego pełnomocnika ze skutkiem dla mocodawców. Przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego, wykonawcy występujący wspólnie przedłożą umowę regulującą ich współpracę. 13) Określenie zakresu robót, jakie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (w przypadku gdy wykonawca nie będzie samodzielnie wykonywał zamówienia). UWAGA: wszystkie oświadczenia i kserokopie dokumentów muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy składającej ofertę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wrota.podkarpackie.pl/pl/bip/gminy/um_jaslo
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach