Przetargi.pl
dostawa artykułów biurowych

Zespół Opieki Zdrowotnej nr 2 SP ZOZ ogłasza przetarg

 • Adres: 35-005 Rzeszów, ul. Batorego 9
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 8509047 , fax. 017 8538394
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej nr 2 SP ZOZ
  ul. Batorego 9 9
  35-005 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 017 8509047, fax. 017 8538394
  REGON: 69068500600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zoz2rzesz@zoz2-rzeszow.med.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa artykułów biurowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Artykuły biurowe wymienione są w zał. Nr. 1 stanowiącym integralną część SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301900007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Oferent dostarcza przedmiot zamówienia do magazynu Zespołu, w Rzeszowie przy ul. Batorego 9 na własny koszt i ryzyko - na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego (wg ilość i rodzaju asortymentu) 2. Oferta winna zawierać pełny asortyment wyszczególniony w zał. Nr 1 pn. Artykuły biurowe.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Każdy dostawca lub wykonawca przystępujący do postępowania powinien złożyć następujące oświadczenia, dokumenty i informacje: 1. oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 22 ustawy - wg. zał. nr 2 do SIWZ. 2. po zapoznaniu się z warunkami zamówienia akceptuje je bez zastrzeżeń oraz dołączyć następujące dokumenty: 1.aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 2. koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: najkrótszy termin dostawy liczony w dniach od chwili złożenia zamówienia
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/bip/powiat/rzeszowski/zoz2
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach