Przetargi.pl
Dostawa papierowych tubusów (gilz) do pakowania bilonu dla potrzeb jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej

Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej Poczta Polska Oddział Regionalny Centrum Infrastruktury w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Asnyka 9
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 8533703, 8538545 , fax. 017 8533704
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej Poczta Polska Oddział Regionalny Centrum Infrastruktury w Rzeszowie
  ul. Asnyka 9 9
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 017 8533703, 8538545, fax. 017 8533704
  REGON: 01068496000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.poczta-polska.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: przedsiębiorstwo państwowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa papierowych tubusów (gilz) do pakowania bilonu dla potrzeb jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia swym zakresem obejmuje sukcesywną dostawę tubusów (gilz) do pakowania bilonu o następującej specyfikacji: 0,01 zł - 5 opak., 0,02 zł - 6 opak., 0,05 zł - 5 opak., 0,10 zł - 4 opak., 0,20 zł - 5 opak., 0,50 zł - 17 opak., 1 zł - 28 opa
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301976002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy wybranego do realizacji zamówienia wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy udokumentują spełnienie poniższych warunków udziału w postępowaniu, tj.: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego będzie dokonywana metodą spełnia - nie spełnia, w oparciu o dokumenty dołączone do oferty
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą następujących dokumentów: 1) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; 2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przed zawarciem umowy Zamawiający będzie żądał umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, dokumenty wymienione w pkt 2 muszą być złożone przez każdy podmiot oddzielnie. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają przepisy § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.poczta-polska.pl/O_Firmie/?d=przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną