Przetargi.pl
Modrnizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej dla obrębu Wzdów gmina Haczów

Powiat Brzozowski ogłasza przetarg

 • Adres: 36-200 Brzozów, ul. Armii Krajowej 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 4342645 , fax. 013 4342645
 • Data zamieszczenia: 2009-04-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Brzozowski
  ul. Armii Krajowej 1 1
  36-200 Brzozów, woj. podkarpackie
  tel. 013 4342645, fax. 013 4342645
  REGON: 37044024100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatbrzozow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modrnizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej dla obrębu Wzdów gmina Haczów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Etap I: a) prace przygotowawcze (pobranie materiałów z PODGiK i ich analiza); b) prace kameralne związane z wykorzystaniem istniejących materiałów geodezyjnych; c) założenie ewidencji budynków (pomiar
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713540000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej określone warunki, tj: 1) prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą, obejmującą świadczenie usług w dziedzinie geodezji i kartografii; 2) dysponują co najmniej trzema osobami z 3-letnim doświadczeniem zawodowym, posiadającymi uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii nadane w trybie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027) w zakresie: a) geodezyjne pomiary sytuacyjno - wysokościowe realizacyjne i inwentaryzacyjne; b) rozgraniczania i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych; lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych osób. (Uwaga : Ilość lat doświadczenia zawodowego należy liczyć od daty uzyskania uprawnień zawodowych); 3) wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zadanie polegające na modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz opracowaniu numerycznej mapy zasadniczej dla obiektu o powierzchni min. 500, 00 ha; 4) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 150 000, 00 zł; 5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu dokonywane będzie na podst. treści wymaganych od Wykonawców oświadczeń i dokumentów, na zasadzie - spełnia - nie spełnia - wymaganego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, do oferty należy dołączyć: 1) oświadczenie wynikające z art. 22, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (do wykazu należy dołączyć dokumenty, stwierdzające że osoby przewidziane do wykonania zamówienia, posiadają wymagane prawem uprawnienia zawodowe w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia); 4) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia jeżeli w wykazie, o którym mowa powyżej Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował (jeżeli dotyczy); 5) wykaz wykonanych zadań w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i zakresem przedmiotowi niniejszego zamówienia (do wykazu należy dołączyć dokumenty - referencje lub protokoły odbioru potwierdzające, że wykazane w nim zadania zostały wykonane należycie); 6) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wrota.podkarpackie.pl/pl/bip/powiat/brzozowski/starostwo
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach