Przetargi.pl
Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Korczyna

Gmina Korczyna ogłasza przetarg

 • Adres: 38-420 Korczyna, ul. Rynek 18a
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 4354080 , fax. 013 4354096
 • Data zamieszczenia: 2009-04-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Korczyna
  ul. Rynek 18a 18a
  38-420 Korczyna, woj. podkarpackie
  tel. 013 4354080, fax. 013 4354096
  REGON: 37044056000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: korczyna.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Korczyna
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych masą mineralno-asfaltową na terenie Gminy wraz z zamknięciem emulsją i grysami - zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem robót. 2. Wymagania dodatkowe
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655), 2. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się : 1) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust.1 i2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2007r. Nr 223 poz. 1655), 2) wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania , 3) wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik Nr 1 do SIWZ, 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Dokumenty potwierdzające uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy przez osoby podpisujące ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych. 4. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków wskazanych w art. 22 ust.1 ustawy Prawa zamówień publicznych i nie podlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 Prawa zamówień publicznych - załącznik Nr 2 do SIWZ, 5. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat (2004- 2008),co najmniej dwóch zamówień dotyczących przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100 000zł, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców - załącznik Nr 3, 6. Dokumenty potwierdzające, że roboty wymienione w pkt 5 zostały wykonane należycie. 7. Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacją na temat ich kwalifikacji - załącznik Nr 4, 8. Dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada aktualne, wymagane przepisami prawa uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz dokument potwierdzający przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego. 9. Wykaz sprzętu do realizacji zamówienia. 10. Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej placu budowy. 11. Oświadczenie o proponowanym okresie gwarancji - minimum 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego. 12. Zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 13. Zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 14. Kosztorys ofertowy z podaniem nakładów robocizny, materiałów i pracy sprzętu oraz określeniem stawki roboczogodziny, kosztów pośrednich, kosztów zakupu materiałów i zysku. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być poświadczone (za zgodność z oryginałem) przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.korczyna.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach