Przetargi.pl
Remont w Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Cmentarnej 54 - wymiana okien, malowanie, remont podłóg i remont instalacji elektrycznej

Prezydent Miasta Tychy ogłasza przetarg

 • Adres: 43-100 Tychy, Al. Niepodległości 49
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. (032) 7763333 , fax. (032) 7763344
 • Data zamieszczenia: 2012-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prezydent Miasta Tychy
  Al. Niepodległości 49 49
  43-100 Tychy, woj. śląskie
  tel. (032) 7763333, fax. (032) 7763344
  REGON: 00051592200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umtychy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont w Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Cmentarnej 54 - wymiana okien, malowanie, remont podłóg i remont instalacji elektrycznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Remont w Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Cmentarnej 54 - wymiana okien, malowanie, remont podłóg i remont instalacji elektrycznej. 1. Zakres prac przewidzianych do wykonania w sali gimnastycznej na parterze budynku obejmuje m.in.: a) Posadzki - zerwanie istniejących warstw podłogi - naprawa podłoża - wykonanie warstwy wyrównującej pod posadzkę - posadzka z wykładziny z tworzyw sztucznych TARKETT EMINENT SALTE T z wywinięciem 10 cm na ścianę b) Roboty tynkarskie - skucie głuchych tynków, - uzupełnienie tynków, c) Roboty malarskie: - gładzie gipsowe, - lamperia do wysokości 2,05 z farby lateksowej, - powyżej ściany i sufity - farby akrylowe, d) Stolarka okienna i drzwiowa - demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej - wycięcie węgarków okiennych, - montaż drzwi wewnętrznych (ościeżnica drewniana) - 1 szt. - montaż okien ( oznaczenie na projekcie O1*) sztuk 5 wymiary 1,38 x 2,15 m e) Roboty towarzyszące: - demontaż drabinek wraz z ponownym montażem, - demontaż krat wraz z ponownym montażem, - malowanie krat, f) Remont instalacji elektrycznej - demontaż istniejącej instalacji, - wykonanie nowej kompletnej instalacji, - montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych hermetycznych z blachy stalowej 2 x 36 W - 8 szt. 2. Zakres prac przewidzianych do wykonania w pomieszczeniu dydaktycznym - sala jaskółek na II piętrze budynku: a) Posadzki - zerwanie istniejących warstw podłogi drewnianej i usunięcie istniejącej warstwy docieplenia - docieplenie stropu wełną mineralną dwie warstwy po 7,5 cm - przybicie do podłóg płyt OSB dwie warstwy mijankowo gr. 2,2 m - wykonanie warstwy wyrównującej pod posadzkę - posadzka z wykładziny z tworzyw sztucznych TARKETT iQ Optima z wywinięciem 10 cm na ścianę b) Roboty tynkarskie - skucie głuchych tynków, - uzupełnienie tynków, c) Roboty malarskie: - gładzie gipsowe, - lamperia do wysokości 2,05 z farby lateksowej, - powyżej ściany i sufity - farby akrylowe, d) Stolarka okienna i drzwiowa - demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej - wycięcie węgarków okiennych, - montaż drzwi wewnętrznych (ościeżnica drewniana) - sztuk 3 - montaż okien ( oznaczenie na projekcie O 6) sztuk 3 wymiary 1,20 x 1,65 m e) Remont instalacji elektrycznej - demontaż istniejącej instalacji, - wykonanie nowej kompletnej instalacji, - montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem 4 x 36 W - 5 szt. , - montaż z podłączeniem opraw ściennych - 2 szt. Szczegółowy zakres realizacji zadania został przedstawiony w dokumentacji stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych o parametrach nie gorszych niż wykazane w dokumentacji .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc 00/100 PLN).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umtychy.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach