Przetargi.pl
Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Dąbrowa Zielona w ramach usuwania skutków powodzi w maju 2010r

Gmina Dąbrowa Zielona ogłasza przetarg

 • Adres: 42-265 Dąbrowa Zielona, Plac Kościuszki 31
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 034 3555018 , fax. 034 3555052
 • Data zamieszczenia: 2012-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dąbrowa Zielona
  Plac Kościuszki 31 31
  42-265 Dąbrowa Zielona, woj. śląskie
  tel. 034 3555018, fax. 034 3555052
  REGON: 00053266500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dabrowazielona.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Dąbrowa Zielona w ramach usuwania skutków powodzi w maju 2010r
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach zadania przewiduje się m.in. wykonanie następujących robót z podziałem na 3 części - zadania 3.1. ZADANIE nr I pt. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Dabrowa Zielona w ramach usuwania skutków powodzi w maju 2010r w miejscowości ZALAS BIEDY droga na działce nr 1058- odcinek od Km0+000 do Km 0+925. - etap I Zakres prac dla Zadania I obejmuje następujące roboty: - roboty pomiarowe - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, ustalenie niwelety drogi, - ręczne karczowanie zalegających zagajników odcinkami w koronie drogi, - mechaniczne wykonanie koryta drogi gł. 20 cm z transportem urobku na odl. 3 km. - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, - regulacja urządzeń wod-kan, - wykonanie podbudowy dolnej gr.22 cm kruszywem stabilizowanym mechanicznie wg. normy PN-S-06-102, - wykonanie górnej podbudowy gr. 8 cm kruszywem stabilizowanym mechanicznie wg. normy PN-S-06-102, - wymiana załamanego przepustu pod koroną drogi z rur PEHD fi 600 mm, - oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją szybko rozpadową w ilości 0,8 kg/m?, - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 cm dla ruchu (KR-3-4) g WT2, - utwardzenie pobocza po obydwu stronach ulicy szer. 2 x 0,70 m kruszywem, stabilizowanym mechanicznie gr. 8 cm wg normy PN-S-06-101, - renowacja zamulonego rowu z ujściem do rowu, - wykonanie rowów przydrożnych odcinkami, - umocnienie rowu płytami ażurowymi gr.10 cm , z wypełnieniem przestrzeni gruntem rodzimym, - wykonanie poręczy rurowych na remontowanym przepuście, - ułożenie nawierzchni na zjazdach do posesji z AC11-S gr.4 cm gr. 4 cm. dla ruchu (KR-3-4) g WT2, 3.2. ZADANIE nr II pt Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Dabrowa Zielona w ramach usuwania skutków powodzi w maju 2010r. w miejscowości DĄBROWA ZIELONA droga na działkach nr 2299 i 211 (końcowy odcinek drogi o nr ewid. 211 na terenie sołectwa Olbrachcice)-odcinek od Km 0+000 do Km 2+250. - etap I Zakres prac dla Zadania II obejmuje następujące roboty na odcinkach: Odcinek I Km 0+000 do Km 0+ 364 - roboty pomiarowe - wyznaczenie niwelety drogi, - wykonanie koryta drogi na gł. 30 cm z wywozem urobku na odl. 4 km, - profilowanie koryta i zagęszczenie na Km 0+ 000 do Km 0+364, - ułożenie krawężników betonowych 15 x 30 na ławie betonowej , - wykonanie dolnej podbudowy gr. 25 cm, - wykonanie górnej podbudowy z frezu gr. 5,0 cm, - ręczne plantowanie gruntu rodzimego na szer. 2x 0,5 m, - skropienie podbudowy emulsją szybko - rozpadową podbudowy w ilości 08 kg/m? - dywanik - warstwa ścieralna gr. 5 cm o uziarnieniu ciągłym AC 11 S na lepiszczu 50/70 (dla KR 3-4) wg. WT2 Odcinek II Km 0 + 364 do Km 2+ 070 - roboty pomiarowe - wyznaczenie niwelety drogi, - wycinka krzaków , podszycia i samosiewów, - profilowanie koryta i zagęszczenie podłoża, - wykonanie dolnej podbudowy gr. 20 cm z kruszywa z odzysku ze składowiska, - załadunek i transport kruszywa z odzysku z podbudowy na odl. 4 km, - wykonanie górnej podbudowy z żużla EHZ gr. 5 cm, - wykonanie rowu przydrożnego, - przepusty z rur polietylenowych typu PEHD o śr. nominalnej 400 mm - rury o długości 6,0m 4 szt. Km od 2+ 070 do Km 2+ 250 - wykonanie koryta drogi z transportem urobku ziemnego na odl. 4 km, - wykonanie dolnej podbudowy gr. 25 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN S-06-102 - wykonanie górnej podbudowy gr. 5 cm z frezu, - skropienie podbudowy emulsją szybko - rozpadową podbudowy w ilości 08 kg/m? - dywanik - warstwa ścieralna gr. 5 cm o uziarnieniu ciągłym AC 11 S na lepiszczu 50/70 (dla KR 3-4) wg. WT2 , - plantowanie obustronnych poboczy. 3.3. ZADANIE nr III pt Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Dabrowa Zielona w ramach usuwania skutków powodzi w maju 2010r. w miejscowości DĄBROWA ZIELONA droga na działce nr 1386-odcinek od Km 0+000 do Km 0+500. - etap I Zakres prac dla Zadania III obejmuje następujące roboty: - roboty pomiarowe - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych , - ręczne karczowanie zalegających zagajników odcinkami w koronie drogi, - mechaniczne wykonanie koryta drogi z transportem urobku na odl. 4 km., - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, - formowanie nasypu z gruntu odcinkami w celu utrzymania niwelety drogi, - regulacja urządzeń wod-kan, - wykonanie podbudowy dolnej gr. 25 cm kruszywem stab. mechanicznie wg normy PN-S-06-102 - wykonanie górnej podbudowy gr. 10 cm kruszywem stab. mechanicznie wg normy PN-S-06-102 - zabudowa krawężników 15 x 30 na ławie betonowej z oporem - na Km od 0+000 do Km 0+030, - oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją szybko rozpadową w ilości 0,8 kg/m?, - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na Km od 0+000 do Km 0+ 250 AC11-S gr. 5 cm dla ruchu (KR-3-4) wg WT2 na bazie lepiszcza 50/70, - utwardzenie pobocza po obydwu stronach drogi szer. 2 x 0,65 m kruszywem stabilizowanym mechanicznie gr. 7 cm na odcinku na którym jest BA wg normy PN-S-06-102, - ułożenie nawierzchni na zjazdach do gospodarstw z AC11-S gr. 5 cm dla ruchu (KR-3-4) wg WT2 na bazie lepiszcza 50/70, - wzmocnienie podbudowy z frezu na zjazdach do gospodarstw gr. 10 cm, - remont skarpy nasypu z trylinki - ( remont bruku o grub. 15 cm z kostek sześciokątnych na koronach nasypu), - wykonanie odwodnienia liniowego na szerokości jezdni, - montaż wpustu ulicznego szt. 1, - zabudowa studni chłonnych szt. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera opis techniczny, SIWZ, szczegółowa specyfikacja techniczna wyk. i odbioru robót, przedmiary robót. W/w dokumenty są załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego: http://bip.dabrowazielona.pl W przypadku, gdyby wykonawca nie posiadał dostępu do internetu, musi to zgłosić zamawiającemu. W takiej sytuacji dokumentacja projektowa będzie udostępniana (wypożyczana) wykonawcom w celu sporządzenia oferty. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone ww. dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez zamawiającego decyzji o akceptacji równoważników lub odrzuceniu oferty z powodu ich nierównoważności. Wycena oferty powinna uwzględniać wszystkie koszty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem i najlepszą wiedzą techniczną.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga złożenia wadium. 1/ Wadium ustala się w wysokości odpowiednio: Dla Części - Zadania nr I - 10.000,00zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) Dla Części -Zadania nr II - 10.000.00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) Dla Części -Zadania nr III - 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) Dla wszystkich części 26.000 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych) 2/ Wadium należy wnieść w terminie do dnia 02.04.2012r do godz. 10:00 3/ Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej , z tym , że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym , c) gwarancjach bankowych d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2007r Nr 42 , poz. 275 z póź, zm.) 4/ Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Urzędu Gminy W Dąbrowie Zielonej: Bank Spółdzielczy w Koniecpolu Oddział w Dąbrowie Zielonej Nr rachunku: 63827610132002020000130103 5/ Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. 6/ Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału W sekretariacie Urzędu Gminy w Dąbrowie Zielonej, pl. Kościuszki 31 , a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy dołączyć do oferty. 7/ W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte W art. 45 i 46. 8/ W przypadku nie zabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu , a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu. UWAGA: W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich Zamawiający może zatrzymać wadium wraz z odsetkami. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone: 1) w art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych , tj. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie , o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie złożył dokumentów lub oświadczeń , o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub pełnomocnictw; 2) w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Poza tym z powyższego dokumentu powinno wynikać jednoznacznie , gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny , bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą , poczynając od daty składania ofert. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć łącznie z ofertą (ale w oddzielnej kopercie , by nie było na stałe związane z ofertą). Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.dabrowazielona.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach