Przetargi.pl
Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie gminy Dębowiec w 2012r.

Gmina Dębowiec ogłasza przetarg

 • Adres: 43-426 Dębowiec, ul. Katowicka 6
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 033 8562285, 8533881 , fax. 033 8533881
 • Data zamieszczenia: 2012-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dębowiec
  ul. Katowicka 6 6
  43-426 Dębowiec, woj. śląskie
  tel. 033 8562285, 8533881, fax. 033 8533881
  REGON: 00053727200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.debowiec.cieszyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie gminy Dębowiec w 2012r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Na przedmiot zadania składa się następujący zakres rzeczowy: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, mineralno-asfaltową, grysowo-żwirową zamkniętą, o pow. do 2m2 i głębokości do 5 cm masą bitumiczną - z wycinaniem krawędzi i zalanie ich asfaltem - 50 m2. Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy grysów, rakowizny, asfalt z zastosowaniem skrapiarki i walca-17,0t. Szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem opisany został w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót, stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332520
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.debowiec.bip.info.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach