Przetargi.pl
Remont wieży do skoków do wody na pływalni PANORAMA w Bielsku-Białej - w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja pływalni PANORAMA ul. M. Konopnickiej 5.

Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg

 • Adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. M. Konopnickiej 5
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 8221875 , fax. 33 8221875
 • Data zamieszczenia: 2012-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji
  ul. M. Konopnickiej 5 5
  43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie
  tel. 33 8221875, fax. 33 8221875
  REGON: 00240215100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bbosir.bielsko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont wieży do skoków do wody na pływalni PANORAMA w Bielsku-Białej - w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja pływalni PANORAMA ul. M. Konopnickiej 5.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest remont wieży do skoków do wody na pływalni PANORAMA w Bielsku-Białej - w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja pływalni PANORAMA ul. M. Konopnickiej 5. Przedmiotem zamówienia są roboty związane z wykonaniem remontu więzy do skoków do wody na pływalni Panorama w Bielsku-Białej przy ul. M. Konopnickiej 5, a w szczególności: - reprofilacja konstrukcji żelbetowych, - wymiana balustrad i drabinek stalowych, - zabezpieczenie betonu powłokami ochronnymi, - wykonanie cienkowarstwowych tynków silikonowych na elementach pionowych (słupy). Szczegółowy zakres i warunki wykonania robót określają: przedmiar robót (załącznik nr 8 do SIWZ) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 9 do SIWZ) sporządzone dla niniejszej inwestycji. 2. Inne uwarunkowania 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z części robót, jeżeli zajdzie taka potrzeba. 2. Wykonawca w ofercie określi parametry i producenta zastosowanych materiałów. 3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest, przed terminem wyznaczonym na podpisanie umowy, dostarczyć Zamawiającemu Harmonogram robót, który po zatwierdzeniu przez Zamawiającego, stanowił będzie integralną część umowy. 4. Wykonawca powinien wydzielić i zabezpieczyć teren prowadzonych prac. 5. Wykonywanie robót, odbiory częściowe oraz organizację (bhp, ppoż.) na terenie prowadzonych robót należy prowadzić w oparciu o aktualne normy, przepisy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 6. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zabezpieczy dno niecki basenu sportowego oraz kostkę brukową nabrzeża w obrębie prowadzonych robót. 7. Wykonawca po zakończeniu prac dokona odtworzenia terenu obiektu, jeśli został on naruszony w związku z wykonywaniem robót budowlanych. 8. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wykonane roboty i materiały na okres minimum 36 miesięcy. 9. Wykonawca naprawi wszelkie szkody osobowe i rzeczowe, które wyrządzi Zamawiającemu oraz / lub osobom trzecim, w związku lub przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia. 10. Przewiduje się wykonanie elementów w kolorach: niebieskich, żółtych i szarych. Szczegółowy dobór kolorów z palety barw Zamawiający określi w trakcie prowadzonych robót. 11. Wykonawca zapewni kierownika budowy z wymaganymi uprawnieniami. 12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania podwykonawców, którym powierzył wykonanie robót objętych umową. 13. Istnieje możliwość zapoznania się Wykonawcy z obecnym stanem technicznym wieży do skoków na pływalni Panorama. 14. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów innych (równoważnych) niż te przyjęte w siwz i jej załącznikach (dot. materiałów dla których określono typ, znak, producenta itp.), jednak o parametrach i jakości nie gorszych (równoważnych) od posiadanych przez materiały zaproponowane przez Zamawiającego. W ofercie należy określić parametry i producenta przyjętych materiałów zamiennych. Zastosowane materiały winny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zgodne z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium na rzecz Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 43-300 Bielsku-Biała, ul. M. Konopnickiej 5, w wysokości 1.500,00zł, (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100), przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U z 2007r. Nr 42, poz.275, z 2008r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010r. Nr 96, poz. 620 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem (wyłącza się możliwość wniesienia wadium w gotówce) na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Pekao S.A. Oddział w Bielsku-Białej ul. Dmowskiego 16, nr konta 49 1240 4142 1111 0000 4828 1489, z podaniem tytułu: /wadium - przetarg na remont wieży do skoków/ Uwaga! - przy wnoszeniu wadium przelewem, dokument polecenia dokonania przelewu nie jest dowodem wniesienia wadium. Dokumentem potwierdzającym dokonanie wpłaty wadium jest uznanie kwotą wadium rachunku Zamawiającego (wpływ środków na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert). 4. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunku bankowym wskazanym przez Wykonawcę. 5. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w Dziale Głównego Księgowego Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielsku-Białej, ul. M. Konopnickiej 5, pok. nr 5, Uwaga! - termin ważności gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą , tj.30 dni. Z treści gwarancji/poręczenia musi wynikać zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu kwoty wadium określonej w Rozdziale XVI pkt. 1 SIWZ, w terminie związania ofertą oraz winny być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego oraz powinno podlegać prawu polskiemu i być realizowana w Polsce. 6. Kopie wniesienia wadium potwierdzoną /za zgodność z oryginałem/ należy dołączyć do oferty. 7. Zamawiający zwraca wadium: a) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza (z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy); b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. c) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 7 ppkt a), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bbosir.bielsko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach