Przetargi.pl
Usługi obsługi Systemu Informacji Szpitalnej (SIM oraz AMMS) oraz wsparcie merytoryczne w pracy naukowo-badawczej kadry medycznej szpitala nowoczesnymi technologiami z zakresu matematyki, statystyki oraz metod Artificial Intelligence dla diagnostyki komputerowej

Śląskie Centrum Chorób Serca ogłasza przetarg

 • Adres: 41-800 Zabrze, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 3733668 , fax. 32 2717654, 3733668
 • Data zamieszczenia: 2012-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Śląskie Centrum Chorób Serca
  ul. M. Curie-Skłodowskiej 9 9
  41-800 Zabrze, woj. śląskie
  tel. 32 3733668, fax. 32 2717654, 3733668
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sccs.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi obsługi Systemu Informacji Szpitalnej (SIM oraz AMMS) oraz wsparcie merytoryczne w pracy naukowo-badawczej kadry medycznej szpitala nowoczesnymi technologiami z zakresu matematyki, statystyki oraz metod Artificial Intelligence dla diagnostyki komputerowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługi obsługi Systemu Informacji Szpitalnej (SIM oraz AMMS) oraz wsparcie merytoryczne w pracy naukowo-badawczej kadry medycznej szpitala nowoczesnymi technologiami z zakresu matematyki, statystyki oraz metod Artificial Intelligence dla diagnostyki komputerowej zgodnie ze szczegółowymi zapisami specyfikacji .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 720000005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 18 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie występuje

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sccs.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach