Przetargi.pl
Remont ul. Kolanowskiej w m. Zawada odcinek C-D

Gmina Turawa ogłasza przetarg

 • Adres: 46-045 Turawa, ul. Opolska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 212 012 , fax. 774 212 073
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Turawa
  ul. Opolska
  46-045 Turawa, woj. opolskie
  tel. 774 212 012, fax. 774 212 073
  REGON: 55213600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.turawa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont ul. Kolanowskiej w m. Zawada odcinek C-D
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Remont ul. Kolanowskiej w m. Zawada odcinek C-D. 2. Szczegółowy zakres rzeczowy robót obejmuje: 2.1. Ogólny obmiar inwestycji: 1) Długość odcinka – 208 mb; 2) Szerokość jezdni – 3,5 m; 3) Kategoria drogi – KR1 4) Spadki poprzeczne jezdni – 2,0%; 5) Szerokość poboczy z kamienia 0,50 m 6) Spadki poprzeczne pobocza – 6%; 7) Rodzaj nawierzchni – beton asfaltowy; 2.1.1. Konstrukcja nawierzchni: 1) Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 – grub. 4cm; 2) Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 – grub. 4 cm; 3) Górna warstwa podbudowy pomocniczej z kamienia łamanego granitowego lub bazaltowego 0-31,5 mm gr. 15 cm (dotyczy również poboczy); 4) Dolna warstwa podbudowy pomocniczej z kamienia łamanego granitowego lub bazaltowego 0-63,00 mm gr. 15 cm (dotyczy również poboczy); 2.1.2. Zakres robót obejmuje: 1) Roboty przygotowawcze i pomiarowe; 2) Korygowanie nawierzchni drogi; 3) Wymiana istniejącego przepustu na nowy; 4) Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kamienia łamanego 0-63,00 mm; 5) Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kamienia łamanego 0-31,5 mm; 6) Wyrównanie i zagęszczenie do uzyskania właściwej niwelety; 7) Skroplenie emulsją asfaltową w ilości 1,0 kg/m2; 8) Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 4cm; 9) Skroplenie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2; 10) Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm; 11) Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm – grub. 8 cm szerokość 0,50m; 12) Uporządkowanie terenu budowy plantowanie (konstrukcja poboczy jak konstrukcja jezdni); 13) Skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu operatu powykonawczego inwestycji wraz z mapą z pomiaru powykonawczego przyjętą do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (lub potwierdzenie złożenia mapy do przyjęcia do PZGK). 2.2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia oraz jego parametry techniczne przedstawione zostały w dokumentacji projektowej oraz w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiących załączniki nr 9, 10 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233252-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP (zgodnie załącznikiem nr 5 do SIWZ); w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP, Wykonawca w/w oświadczenie przekaże Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP. 2. Inne wymagane, niezbędne dokumenty w toku oceny i badania ofert: 2.1. Wypełniony i podpisany formularz oferty (zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ); 2.2. Kosztorys ofertowy – sporządzony na podstawie załączonego do SIWZ przedmiaru robót – załączniki nr 8; 2.3. Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru, 2.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, 2.5. W przypadku powoływania się na zasoby innego podmiotu Wykonawca składa oryginał pisemnego zobowiązania podmiotu, na którego zasoby się powołuje do udostępnienia swoich zasobów na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia wraz z podaniem zakresu i okresu udziału podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego (zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ). 3. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP. 3.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolite Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5.2.2 SIWZ) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, odpowiednio że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, dokument, o którym mowa powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3.3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach