Przetargi.pl
Dostawa gazu płynnego propan techniczny wraz z dzierżawą zbiornika przeznaczonego do celów grzewczych do Ogrodu Zoologicznego w Opolu w 2020r.

Ogród Zoologiczny ogłasza przetarg

 • Adres: 45-094 Opole, ul. Spacerowa
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4542858, 4564267 , fax. 774 564 264
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ogród Zoologiczny
  ul. Spacerowa 10
  45-094 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 4542858, 4564267, fax. 774 564 264
  REGON: 53057557500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zooopole.bip.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa gazu płynnego propan techniczny wraz z dzierżawą zbiornika przeznaczonego do celów grzewczych do Ogrodu Zoologicznego w Opolu w 2020r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazu płynnego propan techniczny zgodnego z normą PN-C-96008:1998, przeznaczonego do celów grzewczych w 2020r. do dwóch zbiorników Zamawiającego o pojemności 6700 m3 każdy, znajdujących się na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu. 2.Dzierżawa wraz z montażem w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu, jednego zbiornika gazu wraz z niezbędnym wyposażeniem o pojemności 6700 m3 wraz dostawą gazu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09122100-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w oparciu o ustawę z dnia 10.04.1997 r., Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.). W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek udziału w postępowaniu, musi spełniać każdy z wykonawców (członków konsorcjum).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną