Przetargi.pl
Dostawa pięciu samochodów osobowych dla Urzędów Skarbowych województwa opolskiego

Izba Administracji Skarbowej w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-057 Opole, ul. Ozimska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 454 00 67/70 , fax. 77 456 43 13
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Opolu
  ul. Ozimska 19
  45-057 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 454 00 67/70, fax. 77 456 43 13
  REGON: 00102292000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.opolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-opolu/ogloszenia/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-powyzej-30-tys-eur

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pięciu samochodów osobowych dla Urzędów Skarbowych województwa opolskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pięciu fabrycznie nowych, wyprodukowanych w 2019 roku, nieużywanych, kompletnych, wolnych od jakichkolwiek wad samochodów osobowych wraz z wyposażeniem, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ i IPU.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 groszy). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu – wyłącznie przelewem – na rachunek bankowy Izby Administracji Skarbowej w Opolu: nr 20 1010 1401 0013 3913 9120 0000 z dopiskiem: „Wadium – dostawa pięciu samochodów osobowych dla US województwa opolskiego” 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 4) gwarancjach bankowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310). 3. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna: 1) składa się wraz z ofertą w oryginale w siedzibie Zamawiającego (zaleca się dołączyć do oferty gwarancję lub poręczenie w następujący sposób: kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem trwale złączyć z ofertą natomiast oryginał dokumentu złożyć wraz z ofertą w taki sposób, aby była możliwość jego zwrócenia bez dekompletowania oferty); 2) z treści dokumentu powinien jednoznacznie wynikać przedmiot zamówienia, którego dotyczy wadium; 3) powinno obejmować cały okres związania ofertą, toteż termin ważności dokumentu stwierdzającego zabezpieczenie wadium nie może być krótszy niż termin związania ofertą; 4) powinno zawierać zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji do bezwarunkowej wypłaty całej kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, bez potwierdzania tych okoliczności. Wadium nie może zawierać żadnych ograniczeń sprzecznych z ustawą Pzp w szczególności ograniczających możliwość zrealizowania praw określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 4. Wadium, bez względu na formę, należy wnieść w terminie do dnia i godziny składania ofert. 5. W przypadku wadium wniesionym w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy należy uwzględnić czas niezbędny do zaksięgowania przelewu - wadium winno znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. 6. Wadium w formie innej niż pieniężna musi być wystawione na wszystkich Wykonawców składających ofertę lub na pełnomocnika ustanowionego zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy oraz zawierać: nazwę dającego gwarancję (Wykonawcę), beneficjenta (Zamawiającego), gwaranta (bank/inst. ubezpieczająca), kwotę gwarancji równą kwocie wadium. 7. Niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Pzp. 8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 9. Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium, jeżeli zajdą przesłanki określone w art. 46 ust. 1, ust. 1a i ust. 2 ustawy Pzp. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizję bankową za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Wykonawca wskazuje w formularzu ofertowym numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium. W przypadku niewskazania numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium, Zamawiający dokona zwrotu wadium na rachunek bankowy, z którego wpłynęło wadium. 11. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach wskazanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć 1) formularz oferty (pod rygorem nieważności w formie pisemnej), sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ oraz 2) zestawienie oferowanych parametrów samochodów osobowych, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 1A do formularza ofertowego. 2. Wykonawca wraz z formularzem oferty, zobowiązany jest złożyć: 1) oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ stanowiące potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy w formie pisemnej w oryginale; 2) dokument, z którego wynika zakres umocowania do dokonania czynności złożenia oferty, oświadczeń lub dokumentów w przypadku, gdy Wykonawca powierzył wykonanie tych czynności pełnomocnikowi lub w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokument musi zostać złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 3. Każdy z Wykonawców, który złożył ofertę w postępowaniu zobowiązany będzie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, złożyć Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może wraz z oświadczeniem przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosownie do art. 24 ust. 11 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach