Przetargi.pl
Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Niemodlin

Gmina Niemodlin ogłasza przetarg

 • Adres: 49-100 Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śląskich
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 606 295 , fax. 774 606 260
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Niemodlin
  ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37
  49-100 Niemodlin, woj. opolskie
  tel. 774 606 295, fax. 774 606 260
  REGON: 53141319400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.niemodlin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Niemodlin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Niemodlin dla punktów wykazanych w wykazie punktów poboru energii. Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09310000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ważną w okresie wykonywania zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Stosowne Pełnomocnictwo (oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię) lub dokument, z którego będzie wynikało upoważnienie do podpisania oferty; 2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 3.W przypadku gdy Wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia przy udziale Podwykonawców, Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty: a) załącznik nr 1.1 do SIWZ, w którym zobowiązany jest podać informacje o Podwykonawcy, przy udziale którego zamierza wykonać przedmiot zamówienia; b) załącznik nr 2.1 do SIWZ – oświadczenie Podwykonawcy składane na podst. art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. 4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od daty zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy, złoży oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca, który nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej może złożyć oświadczenie o braku przynależności do żadnej grupy kapitałowej wraz z ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach