Przetargi.pl
Remont tarasu ze schodami, schodów wejścia głównego i obróbek blacharskich dachu w Kraśniku ul. Oboźna 38

Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-029 Lublin, ul. M. C.Skłodowskiej 5
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 532 53 25 , fax. 81 532 50 78
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie
  ul. M. C.Skłodowskiej 5 5
  20-029 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 532 53 25, fax. 81 532 50 78
  REGON: 00059415200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka budżetowa samorządu województwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont tarasu ze schodami, schodów wejścia głównego i obróbek blacharskich dachu w Kraśniku ul. Oboźna 38
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont tarasu ze schodami i schodów wejścia głównego, remont pokrycia dachowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do udziału w przetargu zobowiązany jest wnieść wadium. 2. Wadium wynosi 1.000,00 zł, (słownie zł: jeden tysiąc). 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4. Za datę wniesienia wadium w formie pieniężnej uważa się termin uznania rachunku zamawiającego. 5. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach określonych w art.45 ust. 6 ustawy. 6. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić wyłącznie przelewem na konto Zamawiającego w Banku PEKAO SA w Warszawie O Chełm nr: 71 1240 2223 1111 0010 1616 4027 tytułem: Remont tarasu ze schodami, schodów wejścia głównego i obróbek blacharskich dachu w budynku mieszkalno-biurowym w Kraśniku ul. Oboźna 38. 7. Kopię dowodu przelewu należy dołączyć do oferty. 8. Dowód wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz należy załączyć w oryginale do oferty. 9. Zwrot wadium nastąpi w terminach i na zasadach określonych w art. 46 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.6.ebip.lublin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach