Przetargi.pl
Budowa boiska sportowego i placu zabaw

Gmina Markuszów ogłasza przetarg

 • Adres: 24-173 Markuszów, ul. Marka Sobieskiego 1
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 8818072 , fax. 81 8818064
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Markuszów
  ul. Marka Sobieskiego 1 1
  24-173 Markuszów, woj. lubelskie
  tel. 81 8818072, fax. 81 8818064
  REGON: 43101960300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://markuszowug.bip.e-zeto.com
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa boiska sportowego i placu zabaw
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia polega na budowie boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw. Boisko wielofunkcyjne wykonane ze sztucznej nawierzchni poliuretanowej gr. 16 mm na podbudowie ET, o wymiarach 44x32 m, powierzchnia 1412 m2 , służące do gry w piłkę ręczną i koszykówkę. Wyposażone w piłkochwyty o wysokości 4 m i o łącznej długości 108 m (27szt.) o łącznej długości 108 m, stalowe bramki do piłki ręcznej o wymiarach 3,0x2,0 - szt. 2, kosze do koszykówki - szt.4. Plac zabaw o powierzchni 420 m2, wymiary placu 31x14,6m, nawierzchnia - darń, kora drzewna w wyznaczonych strefach bezpieczeństwa. Plac zabaw wyposażony w zestaw zabawowy składający się z drabinki, przeplotni, wieży ze zjeżdżalnią i pomostu wiszącego z belką, Huśtawki koniki - szt. 1, huśtawki podwójnej- szt. 1, sprężynowce - szt. 2, przejście rurowe - szt. 1, tablica - szt. 1, ławka - szt.1, kosz na śmieci. Ogrodzenie placu zabaw wykonane z drewna - przęsło 210/100 (szt. 46) oraz furtka wejściowa 105/100 szt.-1. Wyposażenie boiska i placu zabaw ma posiadać Certyfikaty zgodności z polską normą tj. PN-EN 14877 i PN-EN 1176, atesty PZH lub dokument równoważny Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w projekcie budowlanym i przedmiarze robót stanowiącym załącznik do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451130002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiajacy wymaga wniesienia wadium w kwocie 10 000,00 zł (kwota słownie; dziesięć tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://markuszowug.bip.e-zeto.com
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach