Przetargi.pl
Wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności centrum Parczewa poprzez rewitalizację części miasta w rejonie ulic 11 Listopada i PCK

Gmina Parczew ogłasza przetarg

 • Adres: 21-200 Parczew, ul. Warszawska 24
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 083 3551237, 3551236
 • Data zamieszczenia: 2014-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Parczew
  ul. Warszawska 24 24
  21-200 Parczew, woj. lubelskie
  tel. 083 3551237, 3551236
  REGON: 00052414000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.parczew.com
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności centrum Parczewa poprzez rewitalizację części miasta w rejonie ulic 11 Listopada i PCK
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie m.in.: 1. Zagospodarowanie terenu na działce nr 1882/9 i 1884/11 przy ul. 11 Listopada: - Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 435,00 m2; - Zieleń i nasadzenia + urządzenia małej architektury. 2. Fontanna działka nr 1884/11: - Dostawa i montaż fontanny wraz z wyposażeniem; - Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne. 3. Zagospodarowanie terenu na działce nr 1882/9 wewnątrz osiedla: - Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 735,30 m2; - Zieleń i nasadzenia + urządzenia małej architektury. Szczegółowy zakres został określony w dokumentacji technicznej i przedmiarze robót. Zakres zamówienia obejmuje zakup urządzeń, materiałów i wyposażenia, wykonanie robót ziemnych, drogowych, instalacyjnych wraz z uzbrojeniem a także obsługę geodezyjną realizacji i inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. Wykonawca ponosi koszty związane z organizacją ruchu na czas budowy. II. Opis sposobu wykonania w/w robót został szczegółowo opisany w poniższych dokumentach: Projekt budowlano-wykonawczy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451130002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.parczew.com
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach