Przetargi.pl
Budowa chodnika w miejscowości Stary Brus w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 819 Parczew - Kołacze - Łowcza - Wola Uhruska na odcinku o długości 0,16522 km

Zarząd Dróg Wojewódzkich Lublin Rejon Dróg Wojewódzkich we Włodawie ogłasza przetarg

 • Adres: 22-200 Włodawa, ul. Lubelska 60
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 082 5721635, 5721151 , fax. 082 5721793
 • Data zamieszczenia: 2014-09-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich Lublin Rejon Dróg Wojewódzkich we Włodawie
  ul. Lubelska 60 60
  22-200 Włodawa, woj. lubelskie
  tel. 082 5721635, 5721151, fax. 082 5721793
  REGON: 00016771100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Samorządowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa chodnika w miejscowości Stary Brus w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 819 Parczew - Kołacze - Łowcza - Wola Uhruska na odcinku o długości 0,16522 km
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres robót obejmuje: 1) prace pomiarowe 2) roboty rozbiórkowe 3) roboty ziemne 4) zabezpieczenie sieci telefonicznej 5) regulacja pionowa studzienek telefonicznych 6) krawężniki i obrzeża na ławie betonowej z oporem 7) budowa chodnika 8) budowa zjazdów 9) oznakowanie poziome 10) urządzenia zabezpieczające ruch pieszy U-11a, 11) roboty wykończeniowe 12) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 2. Szczegółowy zakres robót ujęty jest w projekcie technicznym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w kosztorysie ofertowym i przedmiarze robót 3.Wykonawca winien dysponować jednostkami sprzętu i środkami transportu zapewniającymi realizację zamówienia zgodnie z SIWZ i dokumentacją projektową w terminie umownym. 4. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji robót i w jego okolicy w celu dokonania weryfikacji dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. 5. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i zatwierdzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia . 6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie sporządzonego zgodnie z obowiązującymi przepisami projektu organizacji ruchu (na czas prowadzonych robót) zatwierdzonego przez Zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich tj. Dyrektora ZDW w Lublinie. 7. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w czystości dróg publicznych, po których będzie odbywał się ruch pojazdów budowy i transportujących materiały. W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych administratorów i zarządców za zniszczenie dróg i ulic przez transport budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt, który nie będzie podlegał odrębnej zapłacie i jest wliczony w cenę kontraktową. 8.Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji zamówienia 9.Ubezpieczeniu podlega odpowiedzialność cywilna kontraktowa oraz deliktowa za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich , powstałe w związku z prowadzonymi pracami , w tym także ruchem pojazdów mechanicznych - wymagana suma ubezpieczenia nie mniej niż 10 000,00 zł. na jedno zdarzenie . 10.Kopie polis lub dokumentów ubezpieczeniowych potwierdzone za zgodność z oryginałem Wykonawca przedłoży do wglądu Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania miejsca wykonania zamówienia i następnie na każde żądanie zamawiającego . Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane , jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia zamówienia . 11.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami objętymi umową, tak długo jak będzie to konieczne, przez osobę posiadającą kwalifikacje oraz spełniającą wymagania określone w ustawie Prawo Budowlane. Niezapewnienie przez Wykonawcę personelu do kierowania robotami daje Inspektorowi Nadzoru prawo do wstrzymania robót w całości lub części. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku personelu do kierowania robotami będzie traktowana jako przerwa zaistniała z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany czasu na ukończenie robót. Wykonawca zobowiązany jest skierować do kierowania robotami personel wskazany w ofercie. 12. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia obsługi geodezyjnej podczas prowadzenia robót i sporządzenia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przez upoważnioną jednostkę geodezyjną zgodnie z §19, §20 i § 21 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. nr 25 z 1995 r. poz. 133). Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej musi zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków (wykaz zmian gruntowych) oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. 13. Uprzątnięcie i utylizacja materiału rozbiórkowego należy do wykonawcy . 14.Okres rękojmi dla robót objętych zamówieniem wynosi 3 lata od daty odbioru ostatecznego. 15. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30, ust. 5 ustawy). Za rozwiązania równoważne uznana będzie oferta na wykonanie robót przy wykorzystaniu technologii, materiałów i sprzętu innego niż określone w STWiOR, projekcie budowlanym i wykonawczym, przedmiarze, kosztorysie ofertowym itp. pod warunkiem że ich parametry będą nie gorsze niż określone w powyższych dokumentach. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych, Wykonawca będzie zobowiązany w druku oferty przetargowej wskazać, czy oferuje rozwiązania równoważne. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty Załącznika E, w którym wskaże poprzez tabelaryczne porównanie technologii, materiałów i sprzętu określonego w wyżej wymienionych dokumentach, że oferowane rozwiązanie jest rozwiązaniem równoważnym a tym samym spełnia wymagania Zamawiającego. Jeżeli rozwiązania równoważne będą naruszały wymogi ustawy Prawo budowlane, inne przepisy lub zasady wiedzy technicznej, spowoduje to uznanie ich za nierównoważne i odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Gdy zaoferowane rozwiązania równoważne będą powodowały konieczność zmiany dokumentacji projektowej, Wykonawca, którego oferta będzie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do dokonania - przed rozpoczęciem wykonania przedmiotu zamówienia - zmiany tej dokumentacji oraz zostanie obciążony kosztami tych zmian. Szacunkowa wartość zamówienia netto- 78 969,10 PLN
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451130002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 2 000,00 zł. (słownie złotych : dwa tysiące złotych ) 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach zgodnie z art. 45, ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) Pieniądzu; 2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) Gwarancjach bankowych; 4) Gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42 poz. 275, z późń. zm.) 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto ZDW w Lublinie w Banku Zachodnim WBK S.A. 4 Oddział w Lublinie nr 89 1500 1520 1215 2004 1596 0000. W ofercie należy złożyć dokument potwierdzający wniesienie wadium. UWAGA: 1. Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. W myśl art. 63. ust. 3 pkt.1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U z 2012 poz. 1376 z późn. zm.) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów. 2. Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy pzp) uważa się za wniesione w terminie, jeżeli wpłynie na konto ZDW w Lublinie przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdw.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach