Przetargi.pl
Remont schodów w budynkach przy ul. Żeromskiego 53 i Moniuszki 9 w Radomiu

Gmina Miasta Radomia ogłasza przetarg

 • Adres: 26-600 Radom, ul. Jana Kilińskiego 30
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 048 3620471 , fax. 048 3620532
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Radomia
  ul. Jana Kilińskiego 30 30
  26-600 Radom, woj. mazowieckie
  tel. 048 3620471, fax. 048 3620532
  REGON: 67022345100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.radom.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont schodów w budynkach przy ul. Żeromskiego 53 i Moniuszki 9 w Radomiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie remontu schodów zewnętrznych w budynkach przy ul. Żeromskiego 53 i Moniuszki 9 w Radomiu. Zakres robót składających się na przedmiot zamówienia obejmuje: a) Wykonanie zadania nr I pn.: Remont budynku administracyjnego przy ul. Żeromskiego 53 - remont schodów zewnętrznych, w skład którego wchodzi wymiana okładzin kamiennych granitowych na podeście schodowym i stopniach schodów wejściowych do budynku administracyjnego przy ul. Żeromskiego 53 w Radomiu. Zakres robót obejmuje: - demontaż istniejących okładzin z płyt kamiennych granitowych podestu , stopnicy i podstopnicy - pow. ok. 102m2 . ( elementy kamienne do odzysku ) - rozbiórka istniejącej betonowej konstrukcji schodów - ok.12m3 - wykonanie nowych schodów żelbetowych na płycie po uprzednim przygotowaniu podłoża ( podkład z ubitych warstw piasku i chudy beton ) - pow. ok. 96m2 - wykonanie okładziny posadzki podestu z płyt granitowych gr.6cm - pow. ok. 45m2 ( materiał Zamawiającego) - wykonanie stopni schodowych z bloków granitowych i przekroju 39x 15 , ( o fakturze drobno prążkowanej i wyżłobieniem- materiał Zamawiającego) - łączna dł. bloków ok. 125mb - uszczelnienie spoin i zabezpieczenie pow. kamiennych - 109,87 m2 UWAGA: Materiały dotyczące okładzin kamiennych dla zadania nr I dostarczone zostaną przez Zamawiającego i nie należy ich uwzględniać w cenie oferty b) Wykonanie zadania nr II pn.: Remont budynku administracyjnego przy ul. Moniuszki 9 - remont schodów zewnętrznych, w skład którego wchodzi: - zdjęcie istniejącej okładziny granitowej schodów gr.3cm , tak by ponownie je zamontować po wzmocnieniu schodów o powierzchni ok. 98 m2 - skucie wierzchnią warstwę płyty żelbetowej gr. do 5cm wraz ze stopniami - powleczenie skutej powierzchni środkami wzmacniającymi beton i zabezpieczającymi przed nasiąkliwością - wykonanie żelbetowej płyty wzmacniającej gr. 8cm na istniejącej płycie żelbetowej pocienionej o gr. 5-8cm, - odtworzenie stopni betonowych - odtworzenie okładziny z płytek granitowych gr.3cm z uzupełnieniem popękanych (wymiana ok. 24m2) na z masie klejowej z fugowaniem spoin
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 40 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) Złożą ofertę zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami), 2) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 3) Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, w szczególności: a) wykonali należycie w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 2 roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 złotych każda, polegające na wykonaniu budowy, remontu lub przebudowy obiektu kubaturowego lub schodów betonowych, b) zapewnią kierowanie prowadzonymi robotami przez: kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wpisanego na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego /Art. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów - Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późniejszymi zmianami/. 4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w szczególności: a) posiadają zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 100.000 zł lub posiadają środki finansowe na rachunku w kwocie nie mniejszej niż w/w, 5) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami). 2. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy w/w dokumentów metodą zero - jedynkową. Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub ich nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami). 3. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami) oraz § 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2006 r. Nr 87 poz. 605 z późn. zmianami), zwanego dalej rozporządzeniem, w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami) oraz, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub jest w stanie przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia oraz, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający wymaga załączenia do oferty następujących dokumentów: 1. Załącznik nr 1 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 oraz o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami) - o treści zgodnej ze wzorem załączonym do materiałów przetargowych. 2. Załącznik nr 2 - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. UWAGA: 1) Za aktualne uznane zostanie także zaświadczenie wydane wcześniej, którego aktualność potwierdza organ wydający w wymaganym terminie. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem nie stanowi potwierdzenia aktualności zaświadczenia. 2) Wyciąg z rejestru nie stanowi zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Przedłożenie wyciągu w miejsce wymaganego zaświadczenia Zamawiający nie uzna za potwierdzenie spełnienia warunku. 3. Załącznik nr 3 - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego /wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert/ potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 4. Załącznik nr 4 - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego /wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert/ potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 5. Załącznik nr 5 - aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6. Załącznik nr 6 (należy złożyć w przypadku podmiotów zbiorowych) - aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 9 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W rozumieniu ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2002 r. Nr 197, poz.1661 z późniejszymi zmianami), podmiotem zbiorowym jest: a) osoba prawna, b) jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, z wyłączeniem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, c) spółka handlowa z udziałem Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub związku takich jednostek, d) spółka kapitałowa w organizacji, e) podmiot w stanie likwidacji, f) przedsiębiorca nie będący osobą fizyczną (np. spółka jawna), g) zagraniczna jednostka organizacyjna. 7. Załącznik nr 7 - Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca, że wykonawca posiada na rachunku kwotę środków finansowych nie mniejszą niż 100.000 złotych lub potwierdzająca, że wykonawca posiada zdolność kredytową na kwotę min. 100.000 złotych, lub potwierdzająca, że łącznie z obydwu w/w źródeł wykonawca wykaże (posiada na rachunku i posiada zdolność kredytową) kwotę nie mniejszą niż 100.000 złotych, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Z treści w/w informacji musi bezwzględnie wynikać spełnienie warunku osiągnięcia w/w kwot. 8. Załącznik nr 8 - dokumenty uprawnień budowlanych: kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, oraz aktualne zaświadczenia potwierdzające ich członkostwo we właściwej izbie samorządu zawodowego (Art. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów - Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późniejszymi zmianami). 9. Załącznik nr 9 - wykaz należycie wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie robót budowlanych (minimum 2) o wartości nie mniejszej niż 100.000 złotych każda, polegających na wykonaniu budowy, remontu lub przebudowy obiektu kubaturowego lub schodów betonowych. W wykazie należy wskazać ich wartość oraz termin i miejsce wykonania. 10. Załącznik nr 10 - dokumenty (dla minimum 2 w/w robót budowlanych) potwierdzające, że roboty wymienione w załączniku nr 9 zostały wykonane z należytą starannością. UWAGA: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa: 1) zamiast dokumentu, o którym mowa w formie załącznika nr 2, 3, 4, 6 dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 2) zamiast dokumentu, o którym mowa w formie załącznika nr 5 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami). Dokumenty, o których mowa w pkt 1) lit. a i c oraz w pkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 1) lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce wykonania. Dokumenty składane w trakcie postępowania zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami), co do których wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępnione podmiotom innym niż Zamawiający muszą być oznaczone klauzulą POUFNE w prawym górnym rogu każdej strony dokumentu je zawierającego. Brak takiego zastrzeżenia traktowany będzie jako zgoda wykonawcy na ujawnienie zainteresowanym przedmiotowych informacji. Za tajemnicę przedsiębiorstwa nie mogą być uznane w szczególności: - aktualny odpis z właściwego rejestru, - informacje ujawniane przez Zamawiającego w trakcie otwarcia ofert. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami) rozumie się nieujawnione do publicznej wiadomości informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. III.2.b) Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są załączyć do oferty: 1) Załącznik nr 11 (składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia np. konsorcjum, spółka cywilna) - pełnomocnictwo, o treści zgodnej ze wzorem załączonym do SIWZ. 2. Brak w ofercie ww. załącznika lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych stanowić będzie podstawę odrzucenia oferty

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji jakości
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.radom.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach