Przetargi.pl
Dostawa mięsa wołowego, wieprzowego, drobiowego i wędlin dla Kuchni Centralnej Szpitala Bielańskiego ZP-83/2009

Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 01-809 Warszawa, ul. Cegłowska 80
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5690247 , fax. 022 8341820
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Cegłowska 80 80
  01-809 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5690247, fax. 022 8341820
  REGON: 01229869700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bielanski.med.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mięsa wołowego, wieprzowego, drobiowego i wędlin dla Kuchni Centralnej Szpitala Bielańskiego ZP-83/2009
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: dostawa mięsa wołowego, wieprzowego, drobiowego i wędlin dla Kuchni Centralnej Szpitala Bielańskiego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 151100002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły: (spełnia - nie spełnia) na podstawie dokumentów złożonych z ofertą
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dla potwierdzenia spełnienia warunków, Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty: 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków: 1.1. określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Pzp na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 3a do SIWZ. 1.2. określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 3b do SIWZ. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, Powyższy dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowaną dostawę wymagań określonych przez Zamawiającego: 1) oświadczenie o wdrożeniu i stosowaniu zasad systemu HACCP (lub certyfikat HACCP) zgodnie z zapisami ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia - (Dz. U z 2006 r., nr 171,poz. 1225)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bielanski.bip-e.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach