Przetargi.pl
DOSTAWY MIĘSA I WĘDLIN

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 06-500 Mława, ul. A. Dobrskiej 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 023 6543240 , fax. 023 6543240
 • Data zamieszczenia: 2016-05-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. A. Dobrskiej 1 1
  06-500 Mława, woj. mazowieckie
  tel. 023 6543240, fax. 023 6543240
  REGON: 00030247400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.szpitalmlawa.pl/redir,przetargi
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWY MIĘSA I WĘDLIN
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są dostawy mięsa i wędlin do magazynu żywnościowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie. 2. Dostawy stanowiące przedmiot zamówienia obejmują sukcesywne dostarczanie przedmiotu umowy zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez zamawiającego w całym okresie obowiązywania umowy. 3. Miejscem dostarczania Zamawiającemu mięsa i wędlin jest pomieszczenie magazynu żywnościowego w budynku SPZOZ w Mławie (kuchnia ogólna), ul. A. Dobrskiej 1 zwanej dalej również miejscem dostarczenia przedmiotu umowy. 4. Koszty opakowania, transportu, załadunku, rozładunku do miejsca (pomieszczenia) wskazanego przez Zamawiającego lub osobę przez niego wyznaczoną i ubezpieczenia ponosi Wykonawca. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poprzez wyszczególnienie wszystkich artykułów żywnościowych objętych przedmiotem zamówienia w ramach danego pakietu oraz zamawianą ilość określa Załącznik Nr 2 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza składanie produktów równoważnych. 6. Przedmiot zamówienia winien być dostarczony transportem spełniającym wymogi w sprawie wymagań sanitarnych środków transportu żywności. 7. Towar dostarczany przez Wykonawcę winien być odpowiednio oznakowany i opakowany zgodnie z potrzebami zbiorowego żywienia. 8. Wykonawca zabezpieczy należycie towar na czas przewozu (opakowania, pojemniki przystosowane do przewozu danego asortymentu) i ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę i jakość dostarczanego towaru. 9. Osoba wyznaczona przez Wykonawcę do dostarczania towaru winna mieć aktualne badania lekarskie potwierdzone w książeczce zdrowia pracownika, winna być ubrana w kompletny, czysty i stosowny strój służbowy oraz posiadać książkę kontroli mycia samochodu. Wykonawca winien dysponować samochodami odpowiadającymi wymaganiom sanitarnym, określonym ustawą z dnia 25 VIII 2006 r o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914) 10. Asortyment będący przedmiotem zamówienia musi spełniać wymagania dotyczące dopuszczenia do obrotu oraz normy sanitarne i jakościowe określone w PN lub równoważnych. Przedmiot zamówienia realizowany jest zgodnie z normami jakościowymi (GMP i GHP lub HACCP). 11. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu towar wysokiej jakości, świeży, z odpowiednim terminem przydatności do spożycia spełniający wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r., Nr 136, poz. 914, z późn. zm.) oraz w innych ustawach i aktach wykonawczych. 12. W ramach Zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania zamówionych towarów 3 razy w tygodniu (od poniedziałku do piątku) na podstawie zapotrzebowania Zamawiającego, przekazywanego Wykonawcy telefonicznie w godzinach: 8.00-12.00. Dostawa zamówionego towaru max. do godz. 08.45 dnia następnego w dniach od poniedziałku do piątku!!! 13. Każde zamówienie będzie składane w dniu poprzedzającym termin jego dostawy. 14. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania na niezmienionym poziomie cen określonych w ofercie przetargowej przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy. 15. Wykonawca winien legitymować się dokumentem wystawionym przez organy upoważnione do urzędowej kontroli żywności lub firmę upoważnioną do przeprowadzenia certyfikacji - stwierdzającym, że w produkcji / obrocie wymienionego w SIWZ asortymentu został wdrożony i jest stosowany system HACCP (dotyczy zakładów produkujących lub wprowadzających żywność do obrotu, które podlegają takiemu obowiązkowi)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 151100002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności (w dniach)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.szpitalmlawa.pl/redir,przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach