Przetargi.pl
Dostawa mięsa oraz wyrobów mięsnych i garmażeryjnych do Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp.z o.o.

Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 03-131 Warszawa, ul. Mehoffera 72/74
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 811 06 88 , fax. 22 811 06 88
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze sp. z o.o.
  ul. Mehoffera 72/74 72/74
  03-131 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 811 06 88, fax. 22 811 06 88
  REGON: 14661326400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mięsa oraz wyrobów mięsnych i garmażeryjnych do Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp.z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa mięsa oraz wyrobów garmażeryjnych do Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o.o.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 151100002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: Pakiet nr 1 - 6.500.00 zł brutto, słownie: sześć tysięcy pięćset złotych. Pakiet nr 2 - 4.800.00 zł brutto, słownie: cztery tysiące osiemset złotych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zol.warszawa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach