Przetargi.pl
Świadczenie usług sportowych dla pracowników SKM Sp. z o.o., osób towarzyszących i dzieci

Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 02-017 Warszawa, Al. Jerozolimskie 125/127
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 699 72 35 , fax. 22 699 72 36
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.
  Al. Jerozolimskie 125/127
  02-017 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 699 72 35, fax. 22 699 72 36
  REGON: 01573349000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.skm.warszawa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług sportowych dla pracowników SKM Sp. z o.o., osób towarzyszących i dzieci
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych na podstawie kart abonamentowych dla pracowników SKM Sp. z o.o. oraz osób towarzyszących i dzieci. 2. Szacowana liczba osób, które zgłosiły chęć uczestnictwa w programie sportowo-rekreacyjnym wynosi: 113 pracowników Zamawiającego i 10 osób towarzyszących. Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia przewiduje możliwość zmiany zgłoszonej liczby osób korzystających z usług zajęć sportowo-rekreacyjnych w cyklach miesięcznych. Podana liczba osób może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego i jest tylko liczbą szacunkową niezbędną do skalkulowania oferty Wykonawcy. 3. Zamawiający będzie składać zamówienia poprzez platformę internetową. 4. Zamawiający wymaga, żeby pracownicy mieli pełny dostęp do świadczonych usług, obejmujących realizację co najmniej następujących form aktywności: aerobic, aqua aerobic, fitness, aeroboxing, basen, danceaerobic, indor cycling, gimnastyka, grota solna, lodowisko, łaźnia, nauka sztuki walki, nauka tańca, pilates, sauna, ścianka wspinaczkowa, siłownia, klub aktywnej mamy, nordic walking, joga, tmt, jacuzzi, squash, spinning, zumba itp. 5. W ramach abonamentu miesięcznego Użytkownicy powinni mieć możliwość korzystania z różnorodnych usług sportowych i rekreacyjnych 7 dni w tygodniu, w godzinach otwarcia obiektu sportowego. 6. Obiekt sportowo-rekreacyjny to jeden budynek lub samodzielny lokal, w którym świadczone są usługi objęte zamówieniem. Jeżeli dwa niezależne podmioty świadczące usługi odpowiadające swym przedmiotem treści zamówienia publicznego zostały zlokalizowane w odrębnych lokalach tego samego budynku, wówczas na gruncie prowadzonego postępowania zostaną zakwalifikowane jako dwa odrębne obiekty sportowe. Ciężar udowodnienia powyższego faktu spoczywa na Wykonawcy 7. Każdy karnet powinien upoważniać użytkownika do wejścia oraz korzystania z usług w obiektach zlokalizowanych na terenie całego kraju. 8. Czas jednorazowego korzystania z usług dostępnych w ramach karnetu (jedno wejście)nie może być krótszy niż 1 h. ( nie dotyczy sauny) 9. Koszt karty będzie pokrywany ze środków prywatnych pracowników oraz dofinansowywany ze środków pochodzących z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 10. Jedyną dopuszczalną formą weryfikacji karty imiennej jest okazanie dokumentu tożsamości (np. dowód osobisty). 11. Nie dopuszcza się innej formy weryfikacji kart. - zamawiający nie wyraża zgody na rejestrację wejścia do obiektów poprzez korzystanie z bezpłatnej infolinii ,użyciu telefonu komórkowego lub podobnej formy. 12. Zamawiający(Klient) jest administratorem danych osobowych i przekazuje te dane Wykonawcy w administrowanie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 920000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 48 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium, na okres do terminu związania ofertą, w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2. Okres ważności wadium musi obejmować czas do terminu związania ofertą. Przedłużenie okresu składania ofert spowoduje, że wszelkie prawa, zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie powyższego ustalenia będą podlegały - odpowiednio - nowym terminom.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://skm.bip.um.warszawa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach