Przetargi.pl
Dostawa 44 sztuk komputerów i 48 sztuk monitorów dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Aleja Niepodległości 162.

Szkoła Główna Handlowa ogłasza przetarg

 • Adres: 02-554 Warszawa, Aleja Niepodległości 162
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5648608 , fax. 022 5648608
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Główna Handlowa
  Aleja Niepodległości 162 162
  02-554 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5648608, fax. 022 5648608
  REGON: 00000150200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sgh.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 44 sztuk komputerów i 48 sztuk monitorów dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Aleja Niepodległości 162.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa 44 sztuk komputerów i 48 sztuk monitorów dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Aleja Niepodległości 162.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302321006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 4800 zł: Słownie: cztery tysiące osiemset złotych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują lub będą dysponowali potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj: w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, wykonali co najmniej dwa zamówienia na dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia oraz posiadają dokumenty potwierdzające należyte ich wykonanie, 3.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4.nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów. Nie spełnienie chociażby jednego warunku określonego w pkt. od 1 do 4 skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać następujące dokumenty złożone w oryginale lub w poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii: a.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b.Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem przedmiotu, dat ich wykonania i odbiorców, potwierdzone opiniami zamawiających, że dostawy te zostały wykonane należycie, wg formularza nr 5 załączonego do SIWZ c.Specyfikacja techniczna oferowanych urządzeń, w tym nazwy, symbole, modele i producenci. d.Aktualne zaświadczenia podmiotów uprawnionych do kontroli jakości potwierdzających, że poprzez odpowiednie odniesienie dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym : 1. Potwierdzenie kompatybilności komputera z systemem Vista Business na stronie Microsoft Windows Marketplace (dopuszczalny jest wydruk ze strony internetowej firmy Microsoft). 2. Zgodność z DMI 2.0, WMI 1.5. (oświadczenie producenta) 3. Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001 lub równoważne. 4. Poziom emitowanego hałasu, mierzony wg normy ISO 7779 i wykazany według normy ISO 9296 w trybie jałowym (IDLE) w pozycji obserwatora wynosi nie więcej niż 26dB (oświadczenie producenta wraz z raportem badawczym wykonanym przez akredytowaną jednostkę). 5. Jednostka centralna zgodna z normą EnergyStar 4.0 oraz EPEAT na poziomie min. Silver ( oświadczenie producenta) 6. Jednostka centralna zgodna z RoHs ( oświadczenie producenta)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sgh.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach