Przetargi.pl
Remont sanitariatów w budynku nr 13

Jednostka Wojskowa 2286 ogłasza przetarg

 • Adres: 45-076 Opole, skr. poczt. 307
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4523701 w. 050 , fax. 077 4523701 w. 800
 • Data zamieszczenia: 2019-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa 2286
  skr. poczt. 307 307
  45-076 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 4523701 w. 050, fax. 077 4523701 w. 800
  REGON: 53096904400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont sanitariatów w budynku nr 13
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac obejmuje: - zerwanie posadzki z płytek ceramicznych, - zerwanie płytek ze ścian nośnych oraz wyburzenie ścian działowych, - rozebranie podłoża betonowego wraz ze starą izolacją przeciwwilgociową, - demontaż starej instalacji wod. – kan., - demontaż starej instalacji c.o., - demontaż istniejącej instalacji elektrycznej, - wywiezienie gruzu i odpadów po robotach rozbiórkowych z wyjątkiem odzyskanych odpadów metalowych oraz kabli elektrycznych i telekomunikacyjnych, - wykonanie podkładu betonowego, - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z foli i styropianu 3 cm, - wykonanie części pod posadzkowej instalacji wod. – kan., - zatynkowanie bruzd z poprowadzonymi instalacjami, - wykonanie posadzki cementowej 4 cm, - wykonanie instalacji wod. – kan. wraz z montażem urządzeń, - wykonanie instalacji c.o., - wykonanie okładzin ścian płytkami glazurowanymi i posadzki płytkami gres, a w miejscach przewidzianych pod kabiny prysznicowe gres antypoślizgowy minimum R12, - wykonanie przegród z laminatu HPL, - usunięcie starych powłok malarskich i dwukrotne malowanie sufitów farbami emulsyjnymi, - wykonania instalacji wentylacji sanitariatów i suszarni, wykonanie instalacji elektrycznych; siłowych, oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego, oświetlenia, gniazd wtyczkowych, połączeń wyrównawczych, ochrony przepięciowej i przeciwporażeniowej oraz przebudowy lub rozbudowy istniejących tablic rozdzielczych w zakresie objętym zadaniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – załącznik nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: ZAMAWIAJĄCY żąda od WYKONAWCÓW wniesienia wadium w kwocie 18 000,00 zł. 1. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert. 2. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu – wówczas wpłata następuje przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: nr – 31 1010 1401 0011 3713 9120 0000 z dopiskiem: „Remont sanitariatów w budynku nr 13” - 01/ZP/2019 WADIUM; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 5 Pzp; Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą przedłożyć dokument potwierdzający wniesienie wadium - oryginał. 4. Zamawiający zwróci wadium w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 1 i ust. 2 Pzp – w związku z tym należy do oferty dołączyć informację na jaki numer rachunku bankowego ma być dokonany zwrot. 5. Wykonawca dokonujący wpłaty wadium w formie przelewu dołącza do oferty dowód potwierdzenia wykonania operacji przelewu. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą. 6. Dokumenty, o których mowa w pkt 3 ppkt 2 - 5 muszą zachować ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. 7. Poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium powinno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego – wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami SIWZ – następuje jego bezwarunkowa wypłata, bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. 8. Wykonawca, który wniesie wadium w jednej lub kilku z podanych wyżej form o wartości mniejszej niż określona przez Zamawiającego, zostanie wykluczony z postępowania. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 13. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 9, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie spełnia wymagań zawartych w ustawie zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 Pzp. 14. Zamawiający dopuszcza złożenie wadium tylko przez lidera Konsorcjum w imieniu wszystkich uczestników konsorcjum
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Celem potwierdzenia spełniania wszystkich warunków udziału w postępowaniu Wykonawca złoży aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu tych warunków o treści odpowiadającej przepisom art. 22 ust. 1 w zw. z art. 25 a oraz 24 Pzp - załącznik nr 1 do SIWZ. Celem potwierdzenia spełniania warunku posiadania ustawowych uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej Wykonawca dołączy do oferty aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego, informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ (w myśl z art. 24 ust. 11 Pzp).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach