Przetargi.pl
Remont sanitariatów w budynku głównym szpitala

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 05-510 Konstancin-Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 711 90 37, 711 90 48 , fax. 22 711 90 37
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o.
  ul. Wierzejewskiego 12 12
  05-510 Konstancin-Jeziorna, woj. mazowieckie
  tel. 22 711 90 37, 711 90 48, fax. 22 711 90 37
  REGON: 14201312000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.stocer.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont sanitariatów w budynku głównym szpitala
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont sanitariatów w budynku głównym szpitala zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ tj. przedmiary robót, projekt aranżacji - Pakiet nr 1 i Pakiet nr 2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Kwota wadium wynosi 9.200,00 PLN Słownie: Dziewięć tysięcy dwieście złotych.a dla poszczególnych Pakietów: Pakiet Nr 1 -5.100,00 PLN, Pakiet Nr 2 -4.100,00 PLN 2. Wadium należy wnieść do dnia 07.02.2014 r. do godz. 10:00 przelewem bankowym na konto: Bank BPH 67 1060 0076 0000 3310 0018 7984, z dopiskiem; Wadium- Znak sprawy PN- 10/2014

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.stocer.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach