Przetargi.pl
Przebudowa dróg gminnych dojazdowych w m. Kołaczków

Gmina Opinogóra Górna ogłasza przetarg

 • Adres: 06-406 Opinogóra Górna, ul. Z. Krasińskiego 4
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 023 6717024, 6717085 , fax. 023 6736110
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Opinogóra Górna
  ul. Z. Krasińskiego 4 4
  06-406 Opinogóra Górna, woj. mazowieckie
  tel. 023 6717024, 6717085, fax. 023 6736110
  REGON: 13037834400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugopinogora.bip.org.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg gminnych dojazdowych w m. Kołaczków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dwóch odcinków dróg gminnych w m. Kołaczków: W1-p ÷ W1-k o długości 366,11 m i W2-p ÷ W2-k o długości 182,97 m. W zakres robót wchodzi: 1) wykonanie przepustu z rur żelbetowych o śr. 40 cm z dobudową ścianek czołowych z betonu, 2) wykonanie nasypów uzupełniających korpus drogowy i wyprofilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, 3) wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego z wyprofilowaniem do projektowanych spadków, 4) wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, 5) renowacja rowów drogowych (w pasie drogi powiatowej przed i za przepustem), 6) uzupełnienie poboczy żwirem, 7) wymiana oznakowania pionowego. Roboty należy realizować zgodnie z kolejnością podaną w zakresie. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SIWZ: Załącznik Nr 8 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Załącznik Nr 9 Projekt budowlany Załącznik Nr 10 Przedmiar robót Wymagany okres gwarancji dla elementów przedmiotu zamówienia na wykonane roboty (w tym użyte materiały i robocizna) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza składanie ofert równoważnych, a wszelkie towary określone w dokumentacji, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Poprzez zapis dot. minimalnych parametrów jakościowych wymagań Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Posługiwanie się nazwami producentów / produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza zastosowanie przez wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane, towary i materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego poprzez złożenie stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone wyżej wskazane dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, lub innego uprawnionego specjalistę wyznaczonego przez zamawiającego (w ramach nadzoru autorskiego), który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez zamawiającego decyzji o odrzuceniu oferty z powodu nierównoważności zaproponowanych zamienników
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Glinojecku Oddział w Opinogórze Nr 25 8229 1015 0000 0345 2000 0070 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty natomiast oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w kasie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej lub także dołączyć do oferty w sposób umożliwiający wypięcie i zwrot w sytuacjach przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych. 7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w siwz spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugopinogora.bip.org.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach