Przetargi.pl
usługi dzierżawy (rentalu) odzieży roboczej, serwisu odzieży i wynajmu szaf ubraniowych dla pracowników PPUH RADKOM Sp. z o. o

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "RADKOM" Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 26-600 Radom, ul. Witosa 76
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 384 76 06 , fax. 48 3847606 wew. 17, 48 3847607
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "RADKOM" Sp. z o.o.
  ul. Witosa 76 76
  26-600 Radom, woj. mazowieckie
  tel. 48 384 76 06, fax. 48 3847606 wew. 17, 48 3847607
  REGON: 67057488300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radkom.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usługi dzierżawy (rentalu) odzieży roboczej, serwisu odzieży i wynajmu szaf ubraniowych dla pracowników PPUH RADKOM Sp. z o. o
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dzierżawy (rentalu) odzieży roboczej letniej i zimowej, serwisu odzieży i wynajmu szaf ubraniowych dla pracowników PPUH RADKOM Sp z o.o Szczegóły określono w SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 181000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.radkom.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach