Przetargi.pl
Przebudowa dróg powiatowych z podziałem na zadania; Zadanie I - droga Nr 1333W, Zadanie II - droga Nr 2234W,ZadanieIII -droga Nr 1375W, Zadanie IV - droga Nr 1312W, Zadanie V - droga Nr 1327W

Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie ogłasza przetarg

 • Adres: 08-410 Wola Rębkowska, ul. Przemysłowa 45
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 025 6822215
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie
  ul. Przemysłowa 45 45
  08-410 Wola Rębkowska, woj. mazowieckie
  tel. 025 6822215
  REGON: 01482375900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdgarwolin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg powiatowych z podziałem na zadania; Zadanie I - droga Nr 1333W, Zadanie II - droga Nr 2234W,ZadanieIII -droga Nr 1375W, Zadanie IV - droga Nr 1312W, Zadanie V - droga Nr 1327W
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje; przebudowa dróg powiatowych z podziałem na zadania Zadanie I. Zamówienie obejmuje wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1333W Borowie - Wola Miastkowska - Miastków Kościelny w km 1+887 ÷ 2+487. Przebudowa drogi obejmuje: NAWIERZCHNIA Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej - bitum. w ilości 3563,75 m2 Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 3563,75 m2 Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym wg PN-EN, KR-2 wbudowanym mechanicznie w ilości 267,28 Mg Warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm w ilości 3563,75 m? z uszczelnieniem złączy poprzecznych i podłużnych taśmą asfaltową POBOCZA Uzupełnienie poboczy gruntem kat. III z dokopu z odl. do 1 km w ilości 72 m3 Transport gruntu na pobocze za dalsze 4 km w ilości 72 m3 Mechaniczne profilowanie poboczy w ilości 1200 m2 Mechaniczne zagęszczenie poboczy w ilości 1200 m2 Zadanie II Zamówienie obejmuje wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 2234W Oleksianka - Iwowe - Laliny - Chromin w km 4+575 ÷ 5+275. Przebudowa drogi obejmuje: NAWIERZCHNIA Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej - bitum. w ilości 3850 m2 Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 3850 m2 Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym wg PN-EN, KR-2 wbudowanym mechanicznie w ilości 288,75 Mg Warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm w ilości 3850 m? z uszczelnieniem złączy poprzecznych i podłużnych taśmą asfaltową POBOCZA Uzupełnienie poboczy gruntem kat. III z dokopu z odl. do 1 km w ilości 84m3 Transport gruntu na pobocze za dalsze 4 km w ilości 84m3 Mechaniczne profilowanie poboczy w ilości 1400 m2 Mechaniczne zagęszczenie poboczy w ilości 1400 m2 Zadanie III Zamówienie obejmuje wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1375W ( Pilawa ) ul. Przemysłowa w km 0+018 ÷ 0+488 i w km 1+310 ÷ 1+550. Przebudowa drogi obejmuje: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych gr. 3 cm w ilości 35 m? Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych z zał. i wywiezieniem na odl. do 1 km w ilości 35 m? ODWODNIENIE Regulacja pionowa kratek ściekowych w ilości 4 szt Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych w ilości 14 szt PODBUDOWA Wykonanie koryta mechanicznie gr. 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w ilości 35 m? Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, gr. w-wy 10 cm w ilości 35 m? Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, gr. w-wy 20 cm w ilości 35 m? Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym wg PN-EN, KR-2 w ilości 383,40 Mg NAWIERZCHNIA Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej w ilości 5112 m2 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową w ilości 5112 m2 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego wg PN-EN, w-wa ścieralna, gr. w-wy po zagęszczeniu 3 cm, KR-2 w ilości 5112 m? z uszczelnieniem złączy poprzecznych i podłużnych taśmą asfaltową. POBOCZA Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm z zał. i wywiezieniem urobku na odl. do 1 km w ilości 1152 m2 ZJAZDY NA DROGI BOCZNE I ŚCIEK POD CHODNIKIEM Rury PCV średnicy 150 mm pod chodnikiem w ilości 25 m Rozebranie krawężników betonowych o wym. 15 x 30 ułożonych na podsypce cem. - piask. w ilości 2 m Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cem. - piaskowej w ilości 50 m? Wykonanie wjazdów i wyjazdów z kostki brukowej betonowej ( kostka z odzysku ) gr. 8 cm na podsypce cem. - piask. gr. 3 cm w ilości 50 m? Zadanie IV Zamówienie obejmuje wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1312W Żelazna - Kalonka - Starogród w km 0+175 ÷ 0+985. Przebudowa drogi obejmuje: NAWIERZCHNIA Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej - bitum. w ilości 3942,5 m2 Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 3942,5 m2 Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym wg PN-EN, KR-2 wbudowanym mechanicznie w ilości 295,69 Mg Warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm w ilości 3942,5 m? z uszczelnieniem złączy poprzecznych i podłużnych taśmą asfaltową POBOCZA Uzupełnienie poboczy gruntem kat. III z dokopu z odl. do 1 km w ilości 97,2 m3 Transport gruntu na pobocze za dalsze 4 km w ilości 97,2 m3 Mechaniczne profilowanie poboczy w ilości 1620 m2 Mechaniczne zagęszczenie poboczy w ilości 1620 m2 Zadanie V Zamówienie obejmuje wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1327W Ruda Talubska - Taluba - Kobyla Wola - do drogi nr 17 w km 2+910 ÷ 3+585 Przebudowa drogi obejmuje: NAWIERZCHNIA Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej w ilości 3915 m2 Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 3915 m2 Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie w ilości 94,61 m? Warstwa wiążąca nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm w ilości 3712,5 m? Warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm w ilości 3712,5 m? z uszczelnieniem złączy poprzecznych i podłużnych taśmą asfaltową POBOCZA Uzupełnienie poboczy gruntem kat. III z dokopu z odl. do 1 km w ilości 135 m3 Transport gruntu na pobocze za dalsze 4 km w ilości 135 m3 Mechaniczne profilowanie poboczy w ilości 1350 m2 Mechaniczne zagęszczenie poboczy w ilości 1350 m2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości; Dla zadania I - 1 496,44zł (słownie; jeden tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 44/100) Dla zadania II - 1 621,48zł (słownie; jeden tysiąc sześćset dwadzieścia jeden złotych 48/100) Dla zadania III- 2 254,86zł (słownie; dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt cztery złote 86/100) Dla zadania IV- 1 624,34zł (słownie; jeden tysiąc sześćset dwadzieścia cztery złote 34/100) Dla zadania V- 1 624,18zł (słownie; jeden tysiąc sześćset dwadzieścia cztery złote 18/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzdgarwolin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach