Przetargi.pl
PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO, KOMUNALNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA LOKALE SOCJALNE W GLINOJECKU PRZY UL. POLNEJ

Gmina Glinojeck ogłasza przetarg

 • Adres: 06-450 Glinojeck, ul. Płocka 12
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 23 6740017 , fax. 23 6742818
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Glinojeck
  ul. Płocka 12 12
  06-450 Glinojeck, woj. mazowieckie
  tel. 23 6740017, fax. 23 6742818
  REGON: 13037788200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.glinojeck.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO, KOMUNALNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA LOKALE SOCJALNE W GLINOJECKU PRZY UL. POLNEJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj: dokumentacji projektowej i robót budowlanych polegających na wykonaniu przebudowy i nadbudowy budynku mieszkalnego, komunalnego z przeznaczeniem na lokale socjalne przy ul. Polnej 2A w Glinojecku, zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.glinojeck.bipgmina.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach