Przetargi.pl
ZAKUP I DOSTAWA KOMPRESÓW STERYLNYCH GAZOWYCH

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus ogłasza przetarg

 • Adres: 02-005 Warszawa, ul. Lindleya 4
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 5021001 , fax. 22 5022136
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
  ul. Lindleya 4 4
  02-005 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 5021001, fax. 22 5022136
  REGON: 00028893000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzieciatkajezus.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP I DOSTAWA KOMPRESÓW STERYLNYCH GAZOWYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa: kompresów sterylnych gazowych dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ (1 pakiet)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331411197
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.dzieciatkajezus.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach