Przetargi.pl
Dostawa miału węglowego i ekogroszku dla Szkoły Podstawowej w Brudzeniu Dużym i dla Urzędu Gminy

Urząd Gminy Brudzeń Duży ogłasza przetarg

 • Adres: 09-414 Brudzeń Duży, Toruńska 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 24 2604081 , fax. 24 2604081
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Brudzeń Duży
  Toruńska 2 2
  09-414 Brudzeń Duży, woj. mazowieckie
  tel. 24 2604081, fax. 24 2604081
  REGON: 00054173000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brudzen.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa miału węglowego i ekogroszku dla Szkoły Podstawowej w Brudzeniu Dużym i dla Urzędu Gminy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa miału węglowego i ekogroszku dla Szkoły Podstawowej w Brudzeniu Dużym i dla Urzędu Gminy. Zamówienie obejmuje dostawę i rozładunek na placu przy szkole: - 37 ton( 30t dla szkoły i 7 ton dla urzędu) miału węglowego w workach o parametrach: kaloryczność minimum 25kJ/kg, zawartość siarki do 1%, zawartość popiołu do 10%, w 3 -ch dostawach od podpisania umowy do końca marca 2014r. i w 3-ch dostawach od października do grudnia 2014r. (dla szkoły) i w 2-ch dostawach dla urzędu; - 55 ton ekogroszku w workach o parametrach : kaloryczność minimum 26 kJ/kg, zawartość siarki do 0,8%, zawartość popiołu do 8%, w 3-ch dostawach od podpisania umowy do końca kwietnia 2014r. i w 3-ch dostawach od października do grudnia 2014r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 092420007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugbrudzenduzybip.org.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach