Przetargi.pl
Remont Sanitariatów gimnazjum w Zespole Szkół nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Katowicach ul. Goetla 2

Zespół Szkół Nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza ogłasza przetarg

 • Adres: 40-749 Katowice, ul. Goetla 2
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-32 255 61 31 , fax. 0-32 255 61 31
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza
  ul. Goetla 2 2
  40-749 Katowice, woj. śląskie
  tel. 0-32 255 61 31, fax. 0-32 255 61 31
  REGON: 00081461300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zs2.katowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont Sanitariatów gimnazjum w Zespole Szkół nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Katowicach ul. Goetla 2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie remontu sanitariatów ; rozebranie ścianek działowych, wymiana okładziny ściennej z płytek glazurowych, wykonanie tynków, wymiana płytek grysowych na posadzce, malowanie grzejników, instalacja wody z rur PP demontaż instalacji wod-kan, montaż wpustów podłogowych, baterii umywalkowych, umywalek,demontaż istniejących opraw oświetleniowych montaż nowych przewodów , opraw wyłączników i gniazd, pomiary elektryczne powykonawcze.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 49 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie pobiera wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin wykonania robót
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: zs2.katowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach