Przetargi.pl
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej posesji budynków przy ul. Legionów 15 oraz ul. Strzeleckiej 25-27 w Tarnowskich Górach

Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry ogłasza przetarg

 • Adres: 42-600 Tarnowskie Góry, Rynek 4
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 3933600, 3933855 , fax. 032 3933602
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry
  Rynek 4 4
  42-600 Tarnowskie Góry, woj. śląskie
  tel. 032 3933600, 3933855, fax. 032 3933602
  REGON: 00052721000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.tarnowskiegory.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej posesji budynków przy ul. Legionów 15 oraz ul. Strzeleckiej 25-27 w Tarnowskich Górach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje dwa niżej wymienione zadania: Zadanie nr 1 - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej posesji budynku przy ul. Legionów 15 (nr działki 138) Zakres robót: - rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych, -wykonanie robót ziemnych przygotowawczych (koryta pod nawierzchnię i wykop dla izolacji ścian fundamentowych budynku), -wykonanie odwodnienia, -wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku od strony podwórka, -wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr 5 cm, -wykonanie warstwy podbudowy z żużla wielkopiecowego, -wykonanie podsypki piaskowej 2 do 3 cm, -ułożenie kostki betonowej gr. 8 cm typu holland, -ułożenie krawężników betonowych, -regulacja pionowa studzienek, -naprawa murków okienek piwnicznych i schodów do piwnicy, -wywóz i utylizacja gruzu i ziemi, -roboty porządkowe. Zadanie nr 2 - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej posesji budynków przy ul. Strzeleckiej 25 - 27 (nr działki 112 i 113) Zakres robót: - rozebranie istniejących nawierzchni ze starobruku, płyt chodnikowych i betonu -wykonanie robót ziemnych przygotowawczych (koryta pod nawierzchnię), -wykonanie odwodnienia, -wykonanie izolacji fragmentu ścian fundamentowych budynków, -wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr 5 cm, -wykonanie warstwy podbudowy z żużla wielkopiecowego, -wykonanie podsypki piaskowej 2 do 3 cm, -ułożenie kostki betonowej gr. 8 cm typu holland, -ułożenie starobruku - materiał z odzysku, -ułożenie krawężników betonowych, -regulacja pionowa studzienek, -naprawa murków okienek piwnicznych i schodów, -wywóz i utylizacja gruzu i ziemi, -roboty porządkowe. Zaproponowane materiały do realizacji projektu, ich typy i nazwy stanowią jedynie przykład i standard rozwiązania. Dopuszcza się ich zastąpienie przez inne o parametrach nie gorszych niż zaproponowane posiadające odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodności z PN lub aprobaty techniczne. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić do zaakceptowania przez Inwestora i Inspektora Nadzoru zestawienie proponowanych do użycia materiałów (wraz z kartami katalogowymi, atestami, dopuszczeniami, certyfikatami).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332506
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2.200,00 zł. 2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 3. Termin wniesienia wadium upływa dnia 28.06.2016 r. o godz. 10:00

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: wydłużenie terminu rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.tarnowskiegory.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach