Przetargi.pl
Wymiana krawężników drogowych, obrzeży chodnikowych i kształtki chodnikowej

Miasto Rybnik - Rybnickie Służby Komunalne ogłasza przetarg

 • Adres: 44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 41 B
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 4329540 , fax. 32 4329550
 • Data zamieszczenia: 2016-06-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Rybnik - Rybnickie Służby Komunalne
  ul. Jankowicka 41 B 41 B
  44-200 Rybnik, woj. śląskie
  tel. 32 4329540, fax. 32 4329550
  REGON: 27150554300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://rsk.rybnik.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana krawężników drogowych, obrzeży chodnikowych i kształtki chodnikowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: A - Wymiana krawężnika drogowego o wymiarach 100 x 30 x 15 cm wraz z materiałem. Ilość przewidzianych do zlecenia prac - do 2 500 mb. B - Wymiana obrzeży chodnikowych o wymiarach do 100 x 30 x 8 cm wraz z materiałem. Ilość przewidzianych do zlecenia prac - do 500 mb. C - Wymiana kształtki chodnikowej betonowej gr. 6 cm wraz z materiałem. Ilość przewidzianych do zlecenia prac - do 500 m?. D - Wymiana kształtki chodnikowej betonowej gr. 6 cm z materiału nawierzchniowego powierzonego i dostarczonego przez Zamawiającego. Ilość przewidzianych do zlecenia prac - do 1 500 m?. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia zawarto w SIWZ dostępnej na stronie Zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332506
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 4 000,00 PLN (cztery tysiące złotych PLN). Wadium musi być wniesione najpóźniej przed terminem składania ofert. Oferta nie zabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona. Szczególy dotyczące wadium zawarto w SIWZ dostępnej na stronie Zamawiającego

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Ilość brygad roboczych
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://rsk.rybnik.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach