Przetargi.pl
Wykonanie remontu ścian głównej hali naprawczej na terenie zajezdni Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej

Miejski Zakład Komunikacyjny ogłasza przetarg

 • Adres: 43-309 Bielsko-Biała, ul. Długa 50
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Komunikacyjny
  ul. Długa 50 50
  43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzkb-b.samorzady.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu ścian głównej hali naprawczej na terenie zajezdni Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są prace polegające na remoncie ścian głównej hali naprawczej na terenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej. 2. Zakres prac został określony w Specyfikacji technicznej (Załącznik Nr 4 cz. 1 do SIWZ) oraz Przedmiarze robót (Załącznik Nr 4 cz. 2 do SIWZ). 3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac etapami w uzgodnieniu z Zamawiającym w dni ustawowo wolne od pracy w taki sposób, aby nie uniemożliwiać pracownikom Zamawiającego wykonywania swoich zadań przy naprawach autobusów na hali. 4. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia minimum 3 letniej gwarancji na wykonane prace. 5. Wykonawca musi wykonać roboty zgodnie z wiedzą techniczną i obowiązującymi przepisami, a w szczególności techniczno-budowlanymi i Polskimi Normami oraz stosować materiały i urządzenia, które odpowiadają co do jakości wymogom wyrobom dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 883 z późn. zm.). 6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. 7. Wykonawca musi przestrzegać ogólne zasady BHP i ochrony środowiska obowiązujące na terenie MZK opisane w Załączniku Nr 3 do Umowy. 8. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej przed złożeniem oferty. Po wykonaniu robót Wykonawca dostarczy oraz opracuje na własny koszt i przekaże Zamawiającemu wszelkie przewidziane przepisami dokumenty i protokoły, a w szczególności: protokół końcowy odbioru, deklaracje zgodności na wszystkie wbudowane wyroby i materiały.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454421008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do złożenia oferty, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1.500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych). 2. Wadium można wnieść w formie: 2.1. pieniężnej, 2.2. poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2.3. gwarancji bankowej, 2.4. gwarancji ubezpieczeniowej, 2.5. w poręczeniu udzielanym przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego. Konto MZK: Bank Polska Kasa Opieki SA w Warszawie, II Oddział w Bielsku Białej nr 63 1240 4142 1111 0000 4825 6793, z dopiskiem: Wadium - malowanie NIP: ................... Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert, tj. nie później niż do 24 czerwca 2016r. do godz. 0930. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, za termin jego wniesienia zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Zamawiający, zgodnie z art. 46 ust. 4 Pzp, zwróci wadium wniesione w pieniądzu na rachunek wskazany przez Wykonawcę. 4. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna należy złożyć w oryginale i potwierdzonej za zgodność kserokopii. Oryginału dokumentu wadialnego nie należy trwale złączać z ofertą, ponieważ w dniu otwarcia ofert zostanie on przekazany do Kasy Głównej Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzkb-b.samorzady.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach