Przetargi.pl
Usługa farmaceutyczna polegającą na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego dla noworodków i wcześniaków wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K.Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-514 Katowice, ul. Ceglana 35
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 3581460, 3581200, 3581332 , fax. 32 2518437, 32 35 8 432
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K.Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  ul. Ceglana 35 35
  40-514 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 3581460, 3581200, 3581332, fax. 32 2518437, 32 35 8 432
  REGON: 00113257670000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uck.katowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa farmaceutyczna polegającą na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego dla noworodków i wcześniaków wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego dla noworodków i wcześniaków wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków szczegółowo określonych w załączniku nr 4 do SIWZ. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne: - zgodne z ustawą z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008r Nr 45, poz.271 z póź. zm.), - zgodne z obowiązującymi standardami i zaleceniami polskich i europejskich towarzystw żywienia pozajelitowego i dojelitowego dzieci - zgodne ze standardami Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego - zgodne z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania GMP - zgodne z innymi obowiązującymi przepisami prawymi w tym zakresie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 851490005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin ważności produktu leczniczego
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uck.katowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach