Przetargi.pl
remont przystosowawczy Zakładu Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej Centrum Onkologii- Instytut im. M.Skłodowskiej - Curie w Warszawie Pn-131/14/IM

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie ogłasza przetarg

 • Adres: 02-781 Warszawa, ul. W.K. Roentgena 5
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5462312, 5462872 , fax. 022 5462253, 5462872
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
  ul. W.K. Roentgena 5 5
  02-781 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5462312, 5462872, fax. 022 5462253, 5462872
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.coi.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  remont przystosowawczy Zakładu Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej Centrum Onkologii- Instytut im. M.Skłodowskiej - Curie w Warszawie Pn-131/14/IM
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  remont przystosowawczy Zakładu Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej Centrum Onkologii- Instytut im. M.Skłodowskiej - Curie w Warszawie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 120 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 85 000,00 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.coi.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach