Przetargi.pl
Dostawa wyposażenia pomieszczeń technicznych

Wojskowa Akademia Techniczna ogłasza przetarg

 • Adres: 00-908 Warszawa, ul. Kaliskiego 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6837865 , fax. 022 6837977
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojskowa Akademia Techniczna
  ul. Kaliskiego 2 2
  00-908 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6837865, fax. 022 6837977
  REGON: 01212290000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wat.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia pomieszczeń technicznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pomieszczeń technicznych: Zadanie nr 1: Dostawa wiertarek i wkrętaków Wkrętak elektryczny, Wiertarka/wkrętak, Zestaw wierteł i końcówek wkrętaków, Miniwiertarka. Wszystkie parametry dokładnie opisane w załączniku nr 3 do SIWZ. Zadanie nr 2: Dostawa innego wyposażenia pomieszczeń technicznych Klucze płasko-oczkowe z grzechotką, Zestaw kluczy, Szafka warsztatowa na narzędzia + drabina + taboret, Zestawy kluczy i nasadek pneumatycznych, Spawarka, Narzędzia elektromechaniczne, Szlifierki oscylacyjne, Frezarka górnowrzecionowa, Oświetlenie warsztatowe. Wszystkie parametry dokładnie opisane w załączniku nr 3A do SIWZ. Oferowane przedmioty dostawy muszą być fabrycznie nowe (nieużywane) z produkcji z roku dostawy. W celu potwierdzenia, że oferowane przedmioty dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego Wykonawca szczegółowo opisze oferowany sprzęt lub załączy specyfikację techniczną oferowanego sprzętu w celu weryfikacji wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ. Zamawiający dopuszcza złożenie karty katalogowej oferowanego sprzętu w języku angielskim.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 445312003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wat.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną